Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Rukometnom klubu „Korčula“

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i …

Na temelju članka 9. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 9. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/02), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule

Rukometnom klubu „Korčula“

1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se Rukometnom klubu „Korčula“, iz Korčule.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2138/01-01-14-5

Korčula, 16. lipnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor