Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i turizam

            Na temelju članka 64. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 30., 31. i 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 10. sjednice održanom dana 9. ožujka 2010. godine …

            Na temelju članka 64. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 30., 31. i 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 10. sjednice održanom dana 9. ožujka 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o izmjeni Zaključka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i turizam

           1. U točki 1. Zaključka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i turizam od 1. rujna 2009. godine riječ: „stalno“ briše se.            

           2. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule»

 KLASA: 021-05/10-03/11                                                                       PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                 GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. ožujka 2010.                                                                   Lovro Krstulović. dr. stom.