Zaključak o partnerstvu na projektu „Obnova i revitalizacija kulturno-povijesnog objekta Arsenal i njegovog neposrednog okruženja“

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo ZAKLJUČAK 1. Zadužuje se gradonačelnik da nastavi pregovore s …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 12. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se gradonačelnik da nastavi pregovore s Gradinom d.o.o. o definiranju partnerskih odnosa na projektu „Obnova i revitalizacija kulturno-povijesnog objekta Arsenal i njegovog neposrednog okruženja“.

2. Obvezuje  se gradonačelnik da imenuje povjerenstvo kao savjetodavno tijelo u definiranju partnerskih odnosa na projektu „Obnova i revitalizacija kulturno-povijesnog objekta Arsenal i njegovog neposrednog okruženja“.

3. Obvezuje se gradonačelnik da prije sklapanja bilo kakvog partnerskog odnosa ishodi prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 373-01/16-01/01

URBROJ: 2138/01-01-16-2

Korčula, 24. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.