Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “Ivan Vidali”

Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),  članka  49. stavak 1. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 16. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

  1. MILOJKA SKOKANDIĆ, VSS, dipl. komparatist književnosti i rusist, s položenim stručnim ispitom za bibliotekara (dipl. knjižničar), izabire se za ravnateljicu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli.
  1. Imenovana se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri godine, počevši danom 18. veljače 2017. godine.
  1. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i drugih propisa, Grad Korčula, kao osnivač, tj. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja, koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 12. prosinca 2016. godine.

Javni natječaj je raspisan jer mandat sadašnjoj ravnateljici  Tajani Grbin prestaje 17. veljače 2017. s kojim danom je i razriješena zbog odlaska u mirovinu, o čemu je Gradsko vijeće odlučilo na 16. sjednici od 29. 11. 2016. donošenjem rješenja o razrješenju.

Na predmetni natječaj javila se samo jedna kandidatkinja i to Milojka Skokandić, zaposlenica u Knjižnici, kao dipl. knjižničar, inače ravnateljica Knjižnice u jednom mandatu od 4 godine, koja ispunjava uvjete za ravnatelja predviđene Zakonom o knjižnicama. Kandidatkinja ima visoku stručnu spremu stečenu propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ima više od (potrebnih) pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.  Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule i u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, Put Supavla 1.

 

KLASA: 013-03/16-01/03

URBROJ: 2138/01-01-17- 10

Korčula, 16. veljače 2017.

                                                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                    Joško Cebalo, dipl. iur.