Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu KTD-a HOBER d.o.o. za 2015. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje Izvještaj o radu KTD-a HOBER d.o.o. za 2015. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 363-01/17-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-2

Korčula, 16. veljače 2017.

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                                GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                      Joško Cebalo, dipl. iur.