Zaključak o pristupanju Grada Korčule Inicijativi pametnih otoka

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje,129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst , 137/15 i 115/16), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o pristupanju Grada Korčule
Inicijativi pametnih otoka  

 1. Grad Korčula pristupa Inicijativi pametnih otoka, gdje su:

a/ Ciljevi Inicijative pametnih otoka:

 1. Istaknuti komparativne prednosti otoka u pružanju podloge za provedbu pilot projekata pametnog i održivog upravljanja infrastrukturom i lokalnim prirodnim izvorima.
 1. Mobilizirati sredstva i kombinirati ulaganja i razvojne alate za pokretanje pilot projekata na otocima.
 1. Istaknuti značaj otoka u ostvarivanju nacionalnih i europskih ciljeva na području klimatskih promjena, inovacija, održive mobilnosti, održivog rasta u morskom i pomorskom sektoru (“blue growth”) i digitalne agende.
 1. Poticati suradnju između aktera javnog, privatnog, akademskog i civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

b/ Temelji Inicijative pametnih otoka:

 1. Forum pametnih otoka: Godišnje okupljanje predstavnika europskih otoka s ciljem razmjene znanja i dobre prakse, razvoja projektnih i političkih prijedloga za otoke popraćeno Konferencijom pametnih otoka, koja procjenjuje napredak u provođenju Inicijative pametnih otoka.
 1. Deklaracija o pametnim otocima: Smart Islands Declaration: Position paper razvijen od strane europskih otoka o potencijalima i mjerama za zadovoljenje potreba otoka
 1. Platforma pametnih otoka: Zajednička suradnja javnog, privatnog i znanstvenog sektora za zajedničko provođenje projekata na otocima.
 1. Grad Korčula izjavljuje da je upoznat sa Deklaracijom o pametnim otocima.
 1. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Korčule za potpisivanje isprava o pridruživanju Inicijativi Pametni otoci, te da predstavlja Grad Korčulu i potpiše Deklaraciju o pametnim otocima na svečanosti potpisivanja u Brusselu (28. ožujka 2017.) za što može posebnom pisanom punomoći ovlastiti drugu osobu.
 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 910-04/17-01/01
URBROJ: 2138/01-01-17-1
Korčula, 16. veljače 2017.

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur.