Home » Akti Gradskog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

18. 07. 2010. autor: Franc Stenek 0 komentara

Na temelju članka 123.  stavka 5. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 175/03 i 100/04) te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2008. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova
na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

Članak 1.

U Odluci o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 4/06) u članku 10. riječi: «članka 6.» zamjenjuju se riječima: «članka 7.».

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/08-03/13                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-08-1                                                                      GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 31. ožujka 2008.                                                                                Frano Skokandić, ing.

0 rating, 0 votes0 rating, 0 votes (0 bodova, 0 glasova)
Morate biti regstrirani da biste mogli ocijeniti ovaj tekst.
Loading ... Loading ...

Ostavite svoj komentar!

Morate biti prijavljeni da biste komentirali.