Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2017. godinu

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i usvojilo na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine

A N A L I Z U
stanja sustava civilne zaštite na području
Grada Korčule za 2017. godinu

I. UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

  1. Općenito

Sustav civilne zaštite na području Grada Korčule organizirao se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i važećim podzakonskim aktima, a od stupanja na snagu Zakona (23. srpnja 2015.) sustav se   organizira sukladno odredbama Zakona, važećih podzakonskih akata i akata Grada Korčule donesenih na temelju Zakona i važećih podzakonskih akata.

Grad Korčula je donio slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite:

  1. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule (2010.) a na 16. sjednici (29. studenog 2016.) Gradskog vijeća je usvojilo Procjenu (Usklađenje 1), koja važi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća;
  2. Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013.), a na 18. sjednici (16. veljače 2017.) Gradskog vijeća je usvojilo Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule (Usklađenje 1), koji važi do donošenja plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule;

Analizu pročitajte na linku.