Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule, je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo A N A L I Z U stanja sustava zaštite i …

Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br. 174/04,  79/07 i 38/09), Gradsko vijeće Grada Korčule, je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Korčule  

UVOD

            Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

            Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

            Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

            Sustav zaštite i spašavanja na području Grada Korčule organizira se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

           Grad Korčula je donio i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

 1. Procjenu ugroženosti od požara za Grad Korčulu (2005);
 2. Plan zaštite od požara za Grad Korčulu (2005);
 3. Osnovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 4. Osnovan je Stožer zaštite i spašavanja (2008);
 5. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korčula;
 6.  Za svaku požarnu sezonu – Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za odnosnu godinu;
 7. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada Korčule u postupku je izrade.

Plan zaštite i spašavanja će se donijeti na temelju Procjene ugroženosti kada ista bude izrađena.

Osnovano je Zapovjedništvo civilne zaštite, ali nisu imenovani članovi.

Posljednji inspekcijski nadzor Državne uprave za zaštitu i spašavanje bio je 10. i 14.  listopada 2009. gdje su utvrđeni određeni propusti, tj. naloženo je Gradu Korčuli poduzimanje određenih mjera, i to:

 1. Poduzeti mjere za osnivanje i opremanje DVD Pupnat koje je utvrđeno Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara Grada Korčule, kao središnje društvo u požarnoj zoni Pupnat.
 2. Analizirati stanje sustava zaštite i spašavanja Grada Korčule za 2009. godinu i donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu.
 3. Izraditi i donijeti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća za područje Grada Korčule.
 4. Izraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Korčule.
 5. Izraditi Plan civilne zaštite Grada Korčule, koji je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule.
 6. Imenovati Stožer zaštite i spašavanja Grada Korčule, izraditi i donijeti Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja i Operativni plan civilne zaštite za mobilizaciju Zapovjedništva CZ Grada Korčule.
 7. Uskladiti i donijeti akt o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Grada Korčule (veličina, sastav i ustrojavanje) i akt o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanje i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Korčule. 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

      1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

             Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:

 1. Franc Stenek, zamjenik gradonačelnika, načelnik Stožera,
 2. Žitomir Lozica, zapovjednik DVD Korčula, član,
 3. Josip Podbevšek, dr. Med., ravnatelj Doma zdravlja Korčula, član član,
 4. Vojko Trojan,  kapetan Lučke ispostave Korčula, član,
 5. Sergije Vilović, dr. vet., Specijalizirana veterinarska ambulanta dr. Sergija Vilovića, član,
 6. Marijana Milat, ravnateljica HCK, Gradsko društvo Korčula, član
 7. Darko Prižmić, pročelnik HGSS, Stanica Orebić,  član.

            Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

 1.2.  POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

             Postrojbe civilne zaštite nisu osnovane, a osnivanje se očekuje kada se donese Procjena ugroženosti, iz koje će biti razvidno koje su to minimalne postrojbe potrebne Gradu Korčuli, a što se očekuje tijekom 2010. godine.. 

1.3.  PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

            Do donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje Grada Korčule, primjenjivati će se:

           1) Plan zaštite od požara Grada Korčule.

            Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradonačelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će tekliča iz sastava djelatnog osoblja Gradske uprave.

            Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

            Potreba je boljeg i učinkovitijeg upoznavanje građana putem sredstava javnog informiranja, web stranica Grada Korčule te kroz rad institucija Grada Korčule.

             Nisu definirane snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Grad Korčula raspolaže u slučaju pojave ugroženosti i nije uspostavljen sustav javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

1.4.  SKLONIŠTA

            Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

       Grad Korčula je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, ako ne kroz izgrađena namjenska skloništa barem kroz priručna.

Grad Korčula nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa.

2. VATROGASTVO

             DVD Korčula  je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Korčule.

             U ustroju od cca 50 obučenih vatrogasaca su 3 profesionalca (zapovjednik DVD, zamjenik zapovjednika i vozač/mehaničar).

            Tijekom ljetne požarne sezone, u pravilu je to od 15. lipnja pa do 15. rujna, organizirane su profesionalne postrojbe od cca 25 vatrogasaca. Tri stalna profesionalca vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno. Izvan ljetne požarne sezone, u slučaju potrebe spremno je intervenirati 2 profesionalna i najmanje 4 dobrovoljna vatrogasca .

            U ljetnoj požarnoj sezoni, 24-satno dežurstvo je organizirano u 4 smjene.

            Vatrogasna postrojba DVD Korčula raspolaže s 2 navalna vozila, 2 autocisterne, 1 terensko i 1 kombi vozilo.

            Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.

            Gradsko vijeće Grada Korčule je svojim Proračunom za 2009. godinu za rad DVD Korčula planiralo 690.000,00  kn.

Može se konstatirati da DVD Korčula i vatrogasna postrojba tog Društva zadovoljava sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima.

            Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Grada Korčule. 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

               Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje s područja Grada Korčule, kao što je Lovačka udruga Kamenjarka, Ronilački klub Korčula, ŠRD Kanjac, Radio klub Korčula) u cilju materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja,  što bi se u okviru mogućnosti Proračuna Grada Korčule financiralo iz Proračuna a prema podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima..

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

              Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, kao što je Dom zdravlja Korčula, Lučka kapetanija-Ispostava Korčula, Plov put d.o.o.-Plovno područje Korčula, Policijska postaja Korčula, DVD Korčula i dr.

STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

            U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su i mjere i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, i u tom segmentu, Grad Korčula nije izradio, odnosno nije proveo zadane mjere a što je utvrđeno inspekcijskim nadzorom MUP-a, PU dubrovačko-neretvanska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, i to:

 1. Propisao agrotehničke mjere te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
 2. Ustrojio i opremio izviđačko-preventivne ophodnje sukladno motriteljsko-dojavne službe i poglavlju II.A Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN, br. 26/03).
 3. Izradio plan preventivno uzgojnih mjera za šume razvrstane u I. i II. stupanj ugroženosti od požara koje su u vlasništvu fizičkih osoba prema poglavlju III. Pravilnika o zaštiti šuma od požara.
 4. Obilježio propisanim oznakama i izradili grafički prikaz svih hidranata na terenu.
 5. Izvršio reviziju postojećeg Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara.
 6. U cilju priprema ljetne protupožarne sezone 2009. nisu organizirane sjednice Stožera te na njima usvojili planove definirane Programom aktivnosti Vlade za provedbu posebnih mjera zaštite od požara za 2009.
 7. Za građevine i otvorene prostore posebno ugrožena od nastanka i širenja požara nisu izrađeni planovi čuvanja, motrenja i ophodnje te propisane mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od požara.
 8. Utvrdio načine i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara te ukoliko se za predmetne poslove planira odrediti određena pravna osoba, isto definirati ugovorom.
 9. Vodio evidenciju o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeke i putova kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila prema Pravilniku o zaštiti šuma od požara.

Grad Korčula je u međuvremenu poduzeo sljedeće mjere:

 1. U tijeku je izrada revizije Procjene i Plana zaštite od požara.
 2. Izrađen je prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje  i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (dana je u postupak donošenja na Gradsko vijeće).
 3. Poduzete su određene radnje radi ustrojavanja popisa vanjskih hidranata (pozvane su sve potencijalne osobe koje su mogu ili su postavljali hidrante za dostavu podataka i grafičkog prikaza (NPKL vodovod, KTD Hober, DVD Korčula, HTP Korčula, PZ Čara). 

ZAKLJUČAK 

            Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Korčule u 2010. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.

 

 

KLASA: 021-05709-03/43                                                                                    PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138701-1-09-1                                                                               GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 28. prosinca 2009.                                                                     Lovro Krstulović, dr. stom.