Dodijeljeni studentski krediti Grada Korčule za 2010./11. godinu

Temeljem natječaja za dodjelu kredita u akademskoj 2010./11. godini redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, dodijeljena su dva studentska kredita

 

 

GRAD KORČULA
GRADONAČELNIK
Korčula, 24. siječnja 2011.

Na temelju članka 154. i članka 127. stavak 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj: 6/09), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o kreditiranju studenata Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 1/08) donosi se

O D L U K A

1. Sukladno rezultatima provedenog natječaja za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule, za akademsku 2010./11. godinu, dodjeljuju se dva studentska kredita, s isplatom od 01. listopada 2010. godine, kako slijedi:

KATICA SIRIŠČEVIĆ iz Korčule, studentica 1. godine Ekonomskog fakulteta u Splitu
IVO NOVAK iz Korčule, student 4. godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

2. Međusobni odnosi između Grada Korčule kao kreditora i studenata-korisnika kredita uredit će se posebnim ugovorom.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke.

OBRAZLOŽENJE

Grad Korčula je temeljem Odluke od 23. studenog 2010. godine, KLASA: 604-01/10-01/02, URBROJ: 2138/01-02-10-1 odobrio dodjelu 3 studentska kredita za akademsku 2010./11. godinu u mjesečnom iznosu kreditnog obroka od 800,00 kn.

Sukladno spomenutoj Odluci raspisan je Natječaj za dodjelu kredita studentima sa područja Grada Korčule za akademsku 2010./11. godinu, a koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ 29. studenog 2010. godine. Na Natječaj su se prijavila ukupno 3 kandidata. Sve prijave su bile pravodobne, uredne i kompletirane traženom dokumentacijom.

Dvoje prijavljenih kandidata ispunilo je sve uvjete Natječaja te mogu ostvariti pravo na studentski kredit.

Jedan kandidat, temeljem Članka 2. Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule (od 17. siječnja 2008. godine), ne zadovoljava sve uvijete Natječaja.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Gradonačelnik
Mirko Duhović, dipl.ing.