Drugi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

U Narodnim novinama broj 90/2011 od 2. kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine. Gradonačelnik Grada Korčule svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule upućuje drugi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada ...

Drugi javni poziv
za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

U “Narodnim novinama” – službenom glasilu Republike Hrvatske, broj 90/2011 od 2. kolovoza 2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dalje: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.

U svrhu provedbe ovog Zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Ovom se Uredbom određuje način obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, pokazatelje s vrijednostima bodova i koeficijenata na temelju kriterija za ocjenjivanje utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor, vrijednosti općih korektivnih koeficijenata i dopunskih korektivnih koeficijenata za umanjenje iznosa naknade te najmanja i najveća vrijednost jediničnih iznosa za položajne zone.
Uredba je objavljena u “Narodnim novinama” broj 101/11 od 07. rujna 2011. godine.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne najkasnije do 31. prosinca 2011. pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora. Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č. br., k.o. i/ili adresa).

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona, pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule da Gradu Korčuli (JUO), Trg A. i S. Radića 1, Korčula, dostave podatke o:

 • nezakonito izgrađenoj zgradi (lokaciji),
 • vlasniku ili investitoru (ime i prezime i adresa),
 • vlasnički list,
 • posjedovni list,
 • prepis katastarskog plana M 1:2880.

radi pripreme (ustrojavanja) popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule.

Nadalje, sukladno članku 7. Zakona, pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Korčule da Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša DNŽ, Ispostava u Korčuli, Ulica Foša br. 1, Korčula, podnesu Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Na obrascu Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je navesti podatke o podnositelju zahtjeva, adresu i telefon za kontakt.

Također je navedeno koju je osnovnu dokumentaciju uz zahtjev potrebno priložiti.

Ako stranku zastupa opunomoćenik potrebno je priložiti pisanu punomoć i adresu opunomoćenika.

Napomena: Uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je plaćanje vodnog i komunalnog doprinosa prema posebnom propisu, te naknada za zadržavanje nezakonite građevine u prostoru o čemu se donosi posebno rješenje.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i protekom tog roka zahtjev se više ne može podnijeti.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1: 5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske do 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

 • svi građevinski i drugi radovi, te ako se koristi ili se može koristiti, ili
 • svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj prilaže slijedeću dokumentaciju:

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
 • arhitektonsku snimku izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
 • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
 • uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. Lipnja, 2011.godine, za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka1. i članka 17. stavka 4. ovog Zakona,
 • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Također molimo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada kao i ostale sugrađane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

Gradonačelnik
Mirko Duhović, dipl. ing.