Energetsko certificiranje zgrada javnog sektora

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Korčula potpisali su ugovor o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima Zgrade gradske uprave Grada Korčule.

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, javni sektor dužan je upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradama javnog sektora i javnoj rasvjeti na energetski učinkovit način.

U ispunjenju te obveze potrebno je provesti energetske preglede i pribaviti energetski certifikat za zgrade javnog sektora. Energetski pregled je potrebno napraviti za zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m2 , a od 9. srpnja 2015. za zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 250 m2.

Grad Korčula provodi postupak energetskog certificiranja Zgrade gradske uprave Grada Korčule. U izvješću o energetskom pregledu dobit će naputke za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Grad Korčula i KORA pripremaju dokumentaciju za novi javni poziv FZOEU-a kako bi dobili sufinanciranje energetskog pregleda za još 4 zgrade javnog sektora.