Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Korčule za 2019. godinu

KLASA: 342-35/ 18-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula,  15. siječnja 2019.

G O D I Š NJ I   P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
za 2019.  godinu

Tekst Godišnjeg plana u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.