GRAD KORČULA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI NATJEČAJ za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule, za akademsku 2014/15 godinu

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule. Za akademsku godinu 2014/15 dodijelit će se 3 kredita, po 800,00 kn mjesečno, počev od 01. listopada 2014. godine. I           Pravo na kredit mogu ostvariti studenti: – državljani RH, – …

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište

na području Grada Korčule.

Za akademsku godinu 2014/15 dodijelit će se 3 kredita, po 800,00 kn mjesečno, počev od 01. listopada 2014. godine.

I           Pravo na kredit mogu ostvariti studenti:

– državljani RH,

– redovni studenti sveučilišta, odnosno visokog učilišta u RH,

– sa prebivalištem na području Grada Korčule,

– koji nisu korisnici kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi,

– prve godine koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli prosjek ocjena na kraju svakog razreda najmanje 3,75,  te na maturi odnosno završnom ispitu najmanje ocjenu vrlodobar (4)

– viših godina koji iz svih položenih ispita imaju prosjek 3,50.

II          Krediti se odobravaju uz obvezu vraćanja, a u određenim slučajevima određenim Pravilnikom o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule, korisnik kredita se može u potpunosti osloboditi te obveze.

III         Mjerila na temelju kojih se odabiru kandidati za dodjelu kredita su:

– uspjeh u srednjoj školi, odnosno uspjeh na studiju,

– uspjeh na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima,

– uspjeh na prijamnom ispitu,

– materijalni položaj,

– socijalni položaj

IV        Kandidati su dužni uz prijavu za natječaj priložiti slijedeću dokumentaciju:

–         presliku osobne iskaznice;

–         presliku izvoda iz matične knjige rođenih;

–         potvrdu o prebivalištu,  ne stariju od 30 dana;

–         pisanu izjavu kandidata da nije korisnik drugog kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi;

–         potvrdu o upisu na određeni studijski program  (preddiplomski, diplomski)

–         presliku svih svjedodžbi prethodnih razreda srednje škole, te svjedodžbe o maturi   (za studente prve godine);

–         potvrdu (uvjerenje) obrazovne ustanove o uspjehu na prijamnom ispitu koja sadrži podatak o mjestu na rang listi kandidata te ukupni broj upisanih po rang listi (za studente prve godine)

–         ovjereni prijepis prosječne ocjene studija,  za studente druge i viših godina ;

–         dokaz o eventualnim postignutim uspjesima na međunarodnim, državnim, regionalnim ili županijskim natjecanjima, dobivenim nagradama i priznanjima na višim i visokim studijama, te dobivenoj rektorovoj nagradi;

–         izjavu o zajedničkom kućanstvu;

–         ako u zajedničkom kućanstvu osim  kandidata ima još djece na redovnom školovanju,  potvrde o njihovom školovanju;

–         potvrda Porezne uprave Korčula o visini ukupnih primanja za kućanstvo kandidata za 2013. godinu, (za umirovljenike se dostavlja dokaz o isplaćenoj mirovini za 2013. god.);

–         ukoliko postoji invalidnost kod kandidata ili roditelja, potrebno je dostaviti Rješenje o invalidnosti, a za roditelja stradalnika Domovinskog rata potrebno je dostaviti Uvjerenje o statusu stradalnika Domovinskog rata;

–         potvrdu HZZZ o nezaposlenosti roditelja /staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

–         životopis

V         Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD KORČULA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

20260 KORČULA –  Trg A. i S. Radića 1

s naznakom:

„prijava na natječaj za kreditiranje studenata 2014/15“

Rok za prijavu na natječaj je do 10. studenog 2014 godine, a obavijest o natječaju će biti objavljena u „Slobodnoj Dalmaciji“.

VII       Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII       O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 604-02/14-01/02

URBROJ: 2138/01-07/2-14-2

Korčula, 17. listopada 2014. godine