Odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju članaka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članaka 85.b i 88. Zakona o lokalnoj i područno (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te …

Na temelju članaka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članaka 85.b i 88. Zakona o lokalnoj i područno (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Korčule dana 27. siječnja 2015. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika

i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/10) u članku 3. broj: „4.630,14“ zamjenjuje se brojem: „3.890,00“.

Članak 2.

Primjena nove osnovice za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke primjenjivat će se na obračun plaće za mjesec prosinac 2014. godine i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 120-01/10-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 27. siječnja 2015.

POVJERENICAVLADE REPUBLIKE HRVATSKE

ZA OBAVLJANJEPOSLOVA IZ NADLEŽNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA GRADA KORČULE

Tajana Grbin, prof.