Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017.  godine donijelo

Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/17) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na temelju naknadno pristiglih prijava programa i projekata vezano za javne potrebe u kulturi utvrđen je novi Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi za 2017. godinu kao što je navedeno u tablici koja je sastavni dio ovih Izmjena i dopuna.“

Izmjene i dopune Programa preuzmite OVDJE.