Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016.  godine donijelo

Izmjene i dopune Programa

javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu

Članak 1.

Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi za 2016. iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/16; dalje u tekstu: Program) mijenja se i glasi kako je navedeno u Planu rasporeda sredstva za javne potrebe u kulturi za 2016. godinu, kao sastavnim dijelom ovih izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/16-01/03

URBROJ: 2138/01-02-16-121

Korčula, 19. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

Cjelovit tekst pročitajte OVDJE.