Izrađena procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

Grad Korčula izradio je procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Nacrt procjene proslijeđen je na usvajanje Gradskom vijeću.

Izrada procjene ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća zakonska je obaveza. Ovim dokumentom razrađuju se moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju. To je polazni dokument za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja te civilne zaštite.

U skladu s odredbom članka 13. stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08), Procjena sadrži sve pokazatelje vezane uz karakteristike postrojenja i rezultate simulacija mogućih posljedica od izvanrednog događaja, uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja (“the worst case”) s proračunom zona ugroženosti kao i mogućih posljedica tehničko-tehnoloških nesreća na postrojenjima po ljude, objekte i okoliš ili na funkcioniranje objekata kritične infrastrukture i posljedica u tim slučajevima.

Uvažavajući sve elemente prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća koje mogu pogoditi Grad Korčulu, učinke i posljedice koje mogu izazvati katastrofe ili velike nesreće, te raspoložive i potrebite snage koje se mogu ili trebaju aktivirati da bi pridonijele smanjenju nastanka ili eliminiranju nastalih posljedica, Grad Korčula ima sljedeće zadaće:

  • Opremiti i obučiti Stožer zaštite i spašavanja Grada Korčule koji broji 7 članova,
  • Opremiti u obučiti Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Korčule koje broji 7 članova,
  • Opremiti i obučiti postrojbu civilne zaštite opće namjene koja broji 22 pripadnika (dvije skupine po 11 pripadnika,
  • Formirati, opremiti i obučiti specijalističku postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz vode, veličine 1 ekipe sa 6 pripadnika,
  • Dogovoriti i sklopiti ugovore s pravnim osobama van područja Grada Korčule koje bi se u datoj situaciji mogle angažirati u zaštiti i spašavanju na području Grada Korčule s ljudstvom i potrebitim materijalno-tehničkim sredstvima (sukladno planovima zaštite i spašavanja koji će biti naknadno doneseni),
  • Dogovoriti i napraviti Sporazum o suradnji u slučaju katastrofa ili velikih nesreća sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, te dogovoriti suradnju s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a sukladno članku 30. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, NN 79/07 i NN 38/09).

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u posebnom izvatku iz Procjene, naslovljenom kao “Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja”, utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Ovaj izvadak je sastavni dio dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dokumente možete pogledati na sljedećim linkovima: