Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2014. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“,  broj 7/09, 3/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“,  broj 7/09, 3/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2014. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 601-02/15-01/03

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 16. rujna 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.