J A V N I N A T J E Č A J za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Daje se u zakup poslovni prostor označen kao čestica zgrade 961 K.O. Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja (ex restoran Liburna). Prostor se daje u zakup u cijelosti. Prostor ima 1.069,54 m2 bruto razvijene površine, te 798,92 m2 otvorenih površina (terasa).

Na temelju članka 6. Zakona o kupoprodaji i poslovnih prostora (Narodne novine 125/11) i članka 8.i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03), Gradonačelnik Grada Korčula je raspisao

J A V N I    N A T J E Č A J

1. Daje se u zakup poslovni prostor označen kao čestica zgrade 961 K.O. Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja (ex restoran Liburna). Prostor se daje u zakup u cijelosti. Prostor ima 1.069,54 m2 bruto razvijene površine, te 798,92 m2 otvorenih površina (terasa). Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. pročelnicom Mirjanom Burica Žuvela (tel. 711- 143).

2. Poslovni prostor daje se u zakup pod sljedećim uvjetima:

a) U središnjem dijelu prostora (na grafičkom prilogu označeno žutom bojom) mogu se obavljati samo djelatnosti: ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti u ugostiteljstvu. U prostoru se ne smije obavljati djelatnost noćnog bara, noćnog kluba, disco kluba ili disco bara;

b) Prostor kuhinje (na grafičkom prilogu označeno plavom bojom) može se smanjiti na način da se dio postojeće kuhinje koji nije potreban za funkcioniranje središnjeg dijela prostora, može prenamijeniti u neku drugu namjenu koja nije djelatnost noćnog bara, noćnog kluba, disco kluba ili disco bara. Zakupnik može, uz suglasnost Grada Korčule, dio prostora koji nije potreban za funkcioniranje središnjeg dijela prostora, iznajmiti drugim osobama, te zakupnina pripada zakupniku. Zakupnik može, uz suglasnost Grada Korčule, iznajmiti i središnji dio prostora. U tom slučaju će se u prostoru i dalje obavljati samo djelatnosti ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti u ugostiteljstvu;

c) Prostor kata zakupnik može, uz suglasnost Grada Korčule, iznajmiti drugim osobama za namjenu koja nije djelatnost noćnog bara, noćnog kluba, disco kluba ili disco bara, te zakupnina pripada zakupniku.

d) Dio terase ili dio terasa može se iznajmiti uz suglasnost Grada Korčule (postavljanje štandova, reklamnih panoa, bankomata, raznih aparata, škrinja za sladoled, info punktova i slično). Prihod od zakupa pripada Gradu Korčuli i zakupniku, o čemu će se sklopiti ugovor između Grada Korčule i zakupnika;

e) Vrijeme rada objekta: cijela godina;

f) Zakupnik ili podzakupnik je dužan organizirati društvena događanja u razdoblju od 15. rujna do 15. lipnja iduće godine kao što su maturalni plesovi, društveni plesovi, maskirni plesovi i slično. Ukoliko zakupnik ne može, ili ne želi, organizirati rečena društvena događanja, dužan je bez naplate naknade, omogućiti pravnim osobama, koji se financiraju iz proračuna Grada Korčula organiziranje navedenih događanja. Organizator je, u tom slučaju, dužan koristiti ugostiteljske usluge zakupnika;

g) Danom sklapanja ugovora zakupnik može početi koristiti poslovni prostor u stanju u kakvom ga preuzme ili uz najnužnije uređenje;

h) postavljeni bankomat na javnoj površini pored objekta ostaje u funkciji.

3. Rokovi:

a) Zakupnik je dužan u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu Gradu Korčuli dostaviti projekt uređenja interijera ugostiteljskog dijela u prizemlju (sala i potreban dio kuhinje) izrađen od ovlaštene osobe. Projekt treba sadržavati minimalno raspored opreme i namještaja, te opis rada u navedenom dijelu objekta;

b) Grad Korčula dužan se o projektu uređenja interijera očitovati u roku od 10 dana od dana dostave projekta. Ukoliko se Grad Korčula ne očituje u navedenom roku smatra se da je suglasan s istim;

c) Zakupnik je dužan do 1. rujna 2015. ugostiteljski dio prizemlja staviti u funkciju, to jest otvoriti poslovni prostor. Ukoliko u navedenom roku ugostiteljski dio prizemlja nije stavljen u funkciju to može biti razlog za raskidanje ugovora o zakupu;

d) za ostali dio prostora nema roka do kojeg isti mora biti stavljen u funkciju.

4. Natjecatelj je dužan dostaviti  reference o svom dosadašnjem radu i dokaze o financijskoj sposobnosti za ostvarenje ponuđenog uređenja u vidu bankovne garancije.

5. Najniža mjesečna cijena zakupnine za cijeli objekt iznosi 22.000,00 kn (PDV nije uključen).

6. Poslovni prostor daje se u postojećem stanju. Zakupnik će urediti i održavati poslovni prostor o svom trošku. Trošak uređenja prostora priznati će se u najvišem iznosu od 50 % od ukupne investicije. Svi zahtijevani troškovi priznavanja (troškovi koje zakupnik traži da mu se priznaju u ulaganje) moraju biti pokriveni plaćenim računima. U priznate troškove ulaze: investicijska ulaganja: podovi, zidovi, stropovi, instalacije, grijanje, hlađenje, fiksni dio namještaja i opreme, troškovi projektne dokumentacije, eventualnog povećanja snage (kW), i slično. Troškovi koji se neće priznavati: pokretni dio opreme, namještaj, kuhinjski pribor, razne kase, televizori, muzičke linije i slično. Zakupnik može tražiti priznavanje dijela troška uređenja prostora i tijekom zakupa.

7. Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti.

8. Trajanje zakupa je maksimalno 20 godina, a natjecatelj sam predlaže razdoblje trajanja zakupa. Zakupnina se počinje obračunavati nakon proteka roka od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o zakupu. Zakupnina se počinje plaćati nakon 30 dana od dana ishođenja dozvole za rad objekta. Obračunata zakupnina platit će se u daljnjem roku od 30 dana od dana ishođenja dozvole za rad objekta uzimajući u obzir smanjenje zbog ulaganja.

Najkasniji rok do kojeg se počinje plaćati zakupnina je 1. srpnja 2015. i ako poslovni prostor ne bude stavljen u funkciju. U tom slučaju plaća se izlicitirana zakupnina bez popusta. Isto se odnosi i na obračunatu zakupninu za proteklo razdoblje.

9. Zakupnina se smanjuje na iznos od 50 % od ugovorene sve dok se ne amortizira ulaganje, nakon čega se zakupnina plaća u punom iznosu. Ukoliko nakon isteka ugovora ostane dio priznatog ulaganja koji nije realiziran (zbog visine ulaganja i nemogućnosti snižavanja zakupnine na iznos  manji od 50 %), zakupnik nema pravo na priznavanje istog.

10. Zakupodavac zadržava pravo da jednom godišnje uskladi visinu zakupa prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.

11. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.  Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

12. Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe:

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe);

b) presliku osobne iskaznice za natjecatelja fizičku osobu, te original ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

c) original ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, ne stariji od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

d) pisane reference o svom dosadašnjem radu;

f) original ili ovjerenu presliku BON 1, BON 2 i BON PLUS ( za pravne osobe) i SOL 2 (za fizičke osobe), ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja;

g) potvrde Grada Korčule, KTD Hober d.o.o. da nisu njihovi dužnici ni po jednom  osnovu, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja;

h) original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo hrvatskog branitelja ili invalida domovinskog rata;

i) original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija – Porezne uprave da nema nikakvih dugovanja, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja;

j) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u nominalnom iznosu;

k) broj žiro računa ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;

l) kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini.

Ponuda mora biti uvezana i složena prema podtočkama iz ove točke.

13. Svaki natjecatelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na žiroračun Grada Korčula broj HR4023600001820400008 poziv na broj 68 – 7722, OIB  svrha: jamčevina za prostor u Liburni. Jamčevina se uračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od sklapanja ugovora.

14.Natjecatelj je u roku od 15 dana od kada je Grad Korčula dao ili trebao dati suglasnost na projekt uređenja prostora dužan dostaviti i jamstvo za dobro i pravovremeno izvršenje obveza rekonstrukcije poslovnog prostora (obvezujuće pismo namjere poslovne banke, kojim se banka neopozivo obvezuje da će, u slučaju da natjecatelj bude izabran kao najpovoljniji, u roku od 8 dana, istom izdati neopozivu garanciju za dobro i pravovremeno izvršenje obveza rekonstrukcije poslovnog prostora na iznos od 2.000.000,00 kn (dva milijuna kuna) s rokom važenja 7 mjeseci, te plativu na prvi pisani poziva Grada Korčula, bez prava prigovora).

15.Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Korčula, u zatvorenim omotnicama na adresu : Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom „Natječajnom povjerenstvu za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora Liburna – ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja.

Ponude se dostavljaju do 7. listopada 2014. do 13,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

16. Javno otvaranje ponuda biti će dana 7. listopada 2014. s početkom u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčula.

17. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

18. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda o registraciji.

19. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

20. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

21. Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

22. Grad Korčula pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

23. Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Korčula po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

24. Zakupnik je obvezan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu uplatiti depozit u visini od tri mjesečne zakupnine (bez umanjenja za ulaganje), kao sredstvo osiguranja, a koji će se u slučaju da zakupnik redovito plaća ugovorene obveze vratiti zakupniku nakon isteka tri godine zakupa.

25. Zakupnik je dužan izdati bjanko zadužnicu u ukupnom iznosu jednogodišnje zakupnine.

26. Zakupnik je obvezan osigurati poslovni prostor od požara i vremenskih nepogoda, te policu osiguranja vinkulirati u korist Grada Korčula. Sklapanje police osiguranja i plaćanje troškova osiguranja uredit će se ugovorom o zakupu.

Nact poslovnog prostora

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.