J A V N I N A T J E Č A J za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

Na temelju članka 20. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/14),  raspisuje se J A V N I    N A T J E Č A J za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula I. Daje se u najma …

Na temelju članka 20. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/14),  raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

I.

Daje se u najma stan u Korčuli, Ulica Giunio, na drugom katu, površine 22,00 m2 koji se sastoji od sobe, kuhinjske niše, WC-a  i hodnika.

II.

            Pravo na prijavu na natječaj imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Korčule najmanje 5 godina pod uvjetom da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva:

 • su socijalno ugroženi, nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način,
 • su od interesa za Grad Korčulu, a nemaju riješeno stambeno pitanje prema Odluci Grada
 • da je hrvatski branitelj ili je član obitelji poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja koji nema riješeno stambeno pitanje sukladno posebnim propisima, a nemaju u svom vlasništvu stan ili stambenu zgradu.

Socijalno ugroženom osobom koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način smatra se osoba koja:

– ima ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva koja ne prelaze 30% neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini odnosno za samca 35%,

– području Grada Korčule odnosno Republike Hrvatske nema u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu kuću ili stan odnosno drugu imovinu znatnije vrijednosti (poslovni prostor, građevinsko zemljište i sl.),

– ne koristi stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca,

– ne stanuje u odgovarajućem stanu s roditeljima ili roditeljima bračnog druga odnosno u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili roditelja bračnog druga,

– ne koristi odgovarajući gradski stan,

– da nisu otkupili stan sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

– ne koristi stan ili kuću na temelju posebnog zakona.

III.

Red prvenstva za davanje u najma stana određuje se prema sljedećim mjerilima:

 1. socijalno zdravstveni status podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva,
 2. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 3. stambene prilike
 4. vrijeme prebivanja na području Grada Korčula,
 5. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,
 6. prethodna lista reda prvenstva
 7. godine života.

IV.

Pravo na dodjelu stana nemaju osobe koje su se dovele u nepovoljniji stambeni položaj prodajom, darovanjem kuće ili stana, zamjenom stana ili na drugi način i ako su raspolagale drugom imovinom znatnije vrijednosti neposredno prije raspisivanja ovog natječaja.

Uvjete iz točke II. I ove točke moraju ispunjavati podnositelj zahtjeva i svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za dodjelu stana u najam, koji članovi moraju ispunjavati uvjet prebivališta na području Grada Korčula prije raspisivanja natječaja. Iznimno, uvažit će se kasnija prijava prebivališta u slučaju sklapanja braka kada bračni drug tek prijavljuje prebivalište u Grad Korčula ili novorođenog djeteta ali najkasnije do dana zaključenja ovog natječaja.

Članovima obiteljskog domaćinstva smatraju se bračni drug, te osobe koje s njim žive najmanje dvije godine prije raspisivanja natječaja i to: djeca, roditelji, pastorci i usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici.

Izvanbračna zajednica u kojoj nema zajedničke djece dokazuje se ovjerenom izjavnom podnositelja zahtjeva i dvaju svjedoka o ostvarenoj životnoj zajednici u zajedničkom domaćinstvu najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja.

V.

Prijava na natječaj podnosi se Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1.

Podnositelj prijave dužan je uz prijave priložiti isprave i dokaze temeljem kojih se utvrđuje ispunjavanje uvjeta navedenih u prethodnim točkama  ovog natječaja odnosno:

 • presliku domovnice i osobne iskaznice ili rodni list,
 • uvjerenje o prebivalištu za sve članove obiteljskog domaćinstva,
 • uvjerenje o mjesečnim primanjima ostvarenim u prethodnoj godini za sve vrste prihoda svih članove obiteljskog domaćinstva,
 • dokaz o status samohranog roditelja,
 • pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zdravstvenom statusu,
 • izjavu o broju članova obiteljskog domaćinstva,
 • uvjerenje o dužini sudjelovanja u Domovinskom ratu za sebe ili članove obiteljskog domaćinstva,
 • ugovor o najmu stanu sa slobodno ugovorenom najamninom ovjerenom od strane javnog bilježnika ili ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o stambenom statusu ako nema ugovor o najmu,
 • preslika radne knjižnice i uvjerenje poslodavca kod kojeg podnositelj zahtjeva trenutno radi,
 • izjavu da na području Grada Korčule nema u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu kuću ili stan ili neku drugu imovinu znatnije vrijednosti,
 • izjavu da ne stanuje u odgovarajućem stanu s roditeljima ili roditeljima bračnog druga odnosno u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili roditelja bračnog druga,
 • da ne koristi stan ili kuću temeljem posebnog zakona

VI.

            Rok za podnošenje prijava po raspisanom natječaju je 30 dana računajući od dana objave natječaja na službenim stranicama Grada Korčule, www.korcula.hr i na oglasnoj ploči Grada korčula. Obrazac prijave na natječaj je u privitku ovog Natječaja.

VII.

            Sve informacije i objašnjenja vezane za uvjete i potrebnu dokumentaciju podnositelji prijave mogu naći u Odluci o davanju stavova u najma koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Korčule“ br. 6/14.

VIII.

            Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Korčula – uredi Gradske uprave, na web stranicama Grada Korčula Korcula.hr, www.korcula.hr, te se isti dostavlja svakom podnositelju zahtjeva.

OBRAZAC

 

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.