J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

Na temelju članka 20. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/18) objavljuje se

J A V N I   P  O  Z  I  V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdan sv. Todora, suzaštitnik grada Korčule, ili za tu svrhu posebno organiziranom protokolarnom uručivanju javnih priznanja.

 1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Korčule
  Počasnim građaninom Grada Korčule može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Korčule, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Korčule s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj odnosno drugih država, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.
  Počasnim građaninom Grada Korčule ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište, odnosno boravište na području Grada Korčule.
 1. Nagrada za životno djelo
  Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama koja imaju prebivalište, odnosno boravište, na područja Grada Korčule, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, odnosno za iskazani dugogodišnji pregalački rad u okviru određenih aktivnosti.
  Dugogodišnji pregalački rad podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 30 godina rada.
 2. Osobna godišnja nagrada
  Osobna godišnja nagrada dodjeljuje se fizičkim osobama koja imaju prebivalište, odnosno boravište, na području Grada Korčule, za iskazane uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, za određena natjecateljska dostignuća, te za dugogodišnji pregalački rad u okviru određenih aktivnosti.
  Dugogodišnji pregalački rad podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 15 godina rada koja su navršena do početka kalendarske godine u kojoj se odlučuje o istom.         
 1. Kolektivna godišnja nagrada
  Kolektivna godišnja nagrada dodjeljuje se pravnim osobama koja imaju sjedište na području Grada Korčule, za iskazane uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, za određena natjecateljska dostignuća, te za obljetnicu osnivanja i rada (postojanja).
  Natjecateljska dostignuća podrazumijevaju dostignuća ostvarena u vremenskom razdoblju od 1. siječnja prethodne kalendarske godine pa do dana objave poziva za predlaganje kandidata u tekućoj kalendarskoj  godini.
  Obljetnica osnivanja i rada  (postojanja) podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 20 godina postojanja, s time da obljetnica završava u tekućoj kalendarskoj godini u kojoj se obljetnica navršava ili je navršila u prethodnoj kalendarskoj godini.
 2. Prijedloge osoba za javna priznanja mogu podnositi sve fizičke ili pravne osobe, osim tijela Grada (Gradsko vijeće, odbori Gradskog vijeća, gradonačelnik/zamjenik gradonačelnika, upravna tijela Grada).
 3. Jedna osoba može predložiti više kandidata za određeno javno priznanje, u tom slučaju, prijedlozi se podnose zasebno za svakog predloženog kandidata.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Odboru za javna priznanja, s opširnim obrazloženjem zašto se netko predlaže za određeno javno priznanje, i tako dokumentiran da Odbor ima dovoljno elemenata za odlučivanje.

Prijedlog treba sadržavati najmanje ime i prezime, odnosno naziv, adresu, odnosno sjedište predlagatelja i potpis predlagatelja, ako je predlagatelj pravna osoba ime i prezime ovlaštene osobe pravne osobe i njegov potpis, obrazloženje prijedloga i izjavu predložene osobe za javno priznanje o prihvaćanju kandidature.

Odbor za javna priznanja ima pravo da, ukoliko to smatra potrebnim, zatražiti dopunu, odnosno uređenje prijedloga u primjerenom roku, ne manjem od pet dana. Ukoliko predlagatelj u danom roku ne dopuni, ili ne uredi prijedlog, isti će se smatrati neurednim, odnosno nepotpunim, i po istom se neće postupati, tj. takav prijedlog se neće razmatrati.

Odbor za javna priznanja ima obvezu obavijestiti predlagatelja i kandidata čija prijava nije razmatrana, odnosno koja nije podržana od strane Odbora za dodjelu pojedinog javnog priznanja.

 1. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.
 2. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Poziva na web stranici Grada Korčule.

 

                                                                                                                               PREDSJEDNICA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA

                                                                                                                              Ivana Klisura Skokandić