Javne površine za postavljanje štandova usmenim javnim nadmetanjem za 2014.-2016.

Grad Korčula raspisuje javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova usmenim javnim nadmetanjem za period 2014.-2016.

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08) i Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/06, 3/06, 7/08 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule, dana 17. ožujka 2014. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova

usmenim javnim nadmetanjem za 2014.-2016.

1. Predmet nadmetanja je dodjela 27 lokacija za postavljanje štandova, odnosno lokacija za izlaganje slika, odnosno multimedijalnu izradu razglednica, prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Grafički prikaz možete vidjeti ovdje.