Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

Rok za dostavu ponude je do 7. studenog 2017. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  raspisuje se 

J A V N I    N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule
prikupljanjem pismenih ponuda

  1. Predmet natječaje je prodaja nekretnina i to:

–  nekretnina označenih kao čest. zem. 2371/113, površine 613 m2 i čest. zem. 2371/149, površine 560 m2, obje z.u.938 k.o. Čara.

  1. Početna kupoprodajna cijena čest.zem. 2371/113 je 93,00 EUR-a/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate, a početna cijena čest. zem. 2371/149 je 81 EUR-o/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
  2. Svaki (potencijalni) sudionik natječaja može pregledati predmetne nekretnine uz prethodni dogovor s v.d. pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradsko imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule (tel. 711-143, fax 711-706).
  3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.
  4. Porez na promet nekretnina snosi kupac kao i troškove ovjere ugovora i prijenosa vlasništva.
  5. Svaki sudionik natječaja, dužan je uplatiti jamčevinu od 5.000,00 kn te predočiti uplatnicu uz ponudu. Uplata se vrši na žiroračun Grada Korčule, broj: HR4023600001820400008, poziv na broj 68 – 7757- OIB, a svrha je: jamčevina za nadmetanje –čest.zem. 2371/113 ili 2371/149 k.o. Čara. Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Osobi koja je sudjelovala u natječaju a čija ponuda nije prihvaćena jamčevina se vraća. Ako sudionik natječaja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
  6. Nekretnina se prodaju u stanju u kakvom je po načelu «viđeno-kupljeno».

Tekst javnog natječaja pročitajte OVDJE.