Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Gradonačelnik Grada Korčule, dana 12. veljače 2014. godine raspisao je javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude se dostavljaju u pisarnici Grada Korčula. Rok za dostavu ponuda je do 27.veljače 2014. godine do 13,00 sati bez obzira na način dostave ponude.

REPUBLIKA HRVATSKA

———-DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA

Gradonačelnik

KLASA: 372-03/14-01/04
URBROJ: 2138/01-02-14-1
Korčula, 12. veljače  2014.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora (Narodne novine 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule,  dana 12. veljače 2014. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

1.Daju se u zakup poslovni prostori u poslovnoj zgradi izgrađenoj na čest. zem. 247/1 k.o. Korčula i to:

A) treći po redu računajući od ulaza u kino salu i Gradsku knjižnicu, površine 10,21 m2

B) drugi po redu računajući od ulice HBZ, površine 10,21 m2.

Prostori se mogu pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa v.d. Pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam (tel. 711 143).

2. Poslovni prostor daje se za sljedeće djelatnosti: trgovina na malo, putničke agencije, financijsko posredovanje i pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, osiguranje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, računalne i srodne djelatnosti, uslužne djelatnosti.

3. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 1.470,00 kn. Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.

4. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik može urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Grada Korčula na troškovnik. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor (tekuće održavanje) o svom trošku.

5.  Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti.

6.  Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina.

Cijeli tekst natječaja pogledajte ovdje.