Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih aparata za pripravu i prodaju kokica, palačinki i prodaju bombona

Grad Korčula objavljuje javni natječaj za 3 lokacije za postavljanje manjih aparata za pripravu i prodaju kokica, palačinki i prodaju bombona. Nadmetanje će se održati dana 20. svibnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/11-01/162
URBROJ: 2138/01-02-11-2
Korčula, 10. svibnja 2011.                                                                                         

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih aparata za pripravu i
prodaju kokica, palačinki i prodaju bombona usmenim javnim nadmetanjem
za razdoblje 2011. – 2013. godine

1. Predmet nadmetanja je dodjela 3 lokacije u Korčuli za postavljanje manjih aparata za pripravu i prodaju kokica, palačinki i prodaju bombona (u ovo nije uključena prodaja šećerne vune). Lokacije koje se daju u zakup označene su brojevima 19, 20 i 21 na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Lokacije se daju u zakup pod sljedećim uvjetima:

a) Objekti koji se postavljanju mogu biti maksimalnih dimenzija 250 x 100 ili manji. Ukoliko se na objekt postavlja i tenda ista mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende može biti ispisan naziv tvrtke ili obrta odnosno amblem. Iznimno Grad Korčula može dozvoliti da se postavi i veći aparat ukoliko je to moguće smjestiti na predmetnoj lokaciji.
b) Eventualno postavljeni suncobrani na lokacijama ne mogu biti reklamni. 
Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema na ovjesnicama suncobrana. Eventualno postavljeni suncobran na svim lokacijama mora biti bež boje.

2. Rok na koji se lokacije daju u zakup je:

– za 2011. godinu: od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2011. godine,
– za 2012. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2012. godine,
– za 2013. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2013. godine.

Ugovori će se sklapati za svaku sezonu posebno. Ugovor za iduće sezone moći će se sklopiti uz dodatne uvjete kako slijedi:

1) Zakupnik je dužan zahtjev za sklapanje ugovora za 2012. podnijeti do 1. veljače 2012., odnosno za 2013. do 1. veljače 2013. godine.
2) Uz zahtjev je potrebno priložiti:

potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;
potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke.

3) Ukoliko je zakupnik dužnik ili ima više od tri pismene prijave komunalnog redara za tekuću sezonu neće se moći sklopiti ugovor za iduću sezonu.

3. Nadmetanje će se održati dana 20. svibnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. U razdoblju od 9.00 – 10.00 sati svi zakupnici dužni su dostaviti svoje prijave u Gradsku vijećnicu.

4. Pravo nadmetanja imaju obrtnici i trgovačka društva.

Fizičke odnosno pravne osobe koji ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

a/ Hrvatski branitelji – 0,50 % za svaki navršeni mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najviše 10 % izlicitirane cijene.
b/ Invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja -10 % izlicitirane cijene.
c/ Osobe (kao vlasnici obrta ili većinski vlasnici trgovačkog društva, odnosno fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule neprekidno od 1. travnja 2006. godine ili ranije – 30% (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke d/).
d/ Osobe koje na dana nadmetanja imaju prebivalište, sjedište obrta ili trgovačkog društva na području Grada Korčule – 10 % (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke c/).
e/ Raniji zakupnici javne površine računajući od 2000. godine – 3 % godišnje, a najviše 20 %.

Popust se obračunava samo na razliku izlicitirane visine zakupnine u odnosu na početnu visinu zakupnine.

5. Osoba koja je na nadmetanju izlicitirala pojedinu lokaciju ne može sudjelovati u licitaciji za druge lokacije. U slučaju da koja lokacija ostane ne izlicitirana, osoba koja je na nadmetanju izlicitirala lokaciju može ne izlicitiranu lokaciju uzeti u zakup u skladu s uvjetima ovog natječaja.

6. Početna visina zakupnine za pojedine lokacije iznosi:

Djelatnost: Cijena za sezonu (kn)
– kokice i/ili palačinke (najviše jedna lokacija): 9.000,00
– kokice: 9.000,00
– gumeni bomboni: 9.000,00.

 

7. Jamčevina iznosi 3.000,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja. Ostatak zakupnine plaća se u šest obroka. Prvi se obrok plaća prije sklapanja ugovora i iznosi 10% od izlicitirane cijene umanjenje za popuste. Ostalih pet obroka plaća se u jednakim iznosima koji dospijevaju 15. lipnja, 1. srpnja, 15. srpnja, 1. kolovoza i 15. kolovoza 2011. godine.

8. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: 23600001820400008, poziv na broj 68 – 5738, OIB, s svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok zakupnine za zakup javne površine. Jamčevina se može uplatiti i na blagajni Grada Korčule.

9. Sudionik nadmetanja koji uspije na nadmetanju a ne potpiše ugovor bez opravdanog razloga u roku od 10 dana od dana održavanja nadmetanja gubi pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora, tj. pravo zakupa javne površine.

Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine je davanje ovjerene bjanko zadužnice za iznose koje će odrediti zakupodavac.

Sudionici nadmetanja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti dokaze temeljem kojih će ostvariti pojedine popuste, ako podaci o istom nisu u evidenciji Grada Korčule.

10. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.

11. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule te dužnici KTD-a «Hober» d.o.o.

12. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnom povjerenstvu do početka nadmetanja dostaviti:

–  izvornik ili presliku izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar, ne starije od 6 mjeseci od dana održavanja nadmetanja,
–  potvrdu od uplaćenoj jamčevini,
potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;
potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke.

Ukoliko sudionik nadmetanja ne dostavi neki od traženih dokaza iz prethodnog stavka ne može sudjelovati u nadmetanju.

14. Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su do početka nadmetanja dostaviti punomoć Natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.

15. Objekti odnosno lokacije ne mogu se davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama.

16. Rad na svim lokacijama dozvoljen  je u vremenu od 7,00 – 24,00 sati.

17. Vrijeme dopreme robe do objekta određuje se od 6,30 – 8,00 sati a za odvoz, od 22,00 do 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta. U slučaju vremenskih nepogoda, vrijeme dopreme i odvoza se mogu pomjerati, s tim da doprema ne može biti prije 7,00 sati a odvoz ne poslije 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta.

18. Za dopremu odnosno odvoz robe ne mogu se koristiti vozila čija ukupna dopuštena masa prelazi 2,5 tone.

19. Nepridržavanje vremena za dopremu i odvoz robe, kao i korištenje vozila koje nije u skladu s prethodnom točkom, predstavlja jedan od osnova za koje zakupodavac može raskinuti zakup javne površine.

20.  Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom s zakupnikom.

                             GRADONAČELNIK  
                          Mirko Duhović, dipl. ing.