Javni natječaj za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule, za akademsku 2015/16 godinu

Predmet natječaja je dodjela kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule.

.

GRAD KORČULA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

NATJEČAJ

za dodjelu kredita studentima s područja Grada Korčule,

za akademsku 2015/16 godinu

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita redovnim studentima koji imaju prebivalište

na području Grada Korčule.

Za akademsku godinu 2015/16 dodijelit će se 5 kredita, po 800,00 kn mjesečno, počev od 01. listopada 2015. godine.

I         Pravo na kredit mogu ostvariti studenti:

– državljani RH,

– redovni studenti sveučilišta, odnosno visokog učilišta u RH,

– sa prebivalištem na području Grada Korčule,

– koji nisu korisnici kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi,

– prve godine koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli prosjek ocjena na kraju svakog razreda najmanje 3,75,  te na maturi odnosno završnom ispitu najmanje ocjenu vrlodobar (4)

– viših godina koji iz svih položenih ispita imaju prosjek 3,50.

II        Krediti se odobravaju uz obvezu vraćanja, a u određenim slučajevima određenim Pravilnikom o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule, korisnik kredita se može u potpunosti osloboditi te obveze.

III      Mjerila na temelju kojih se odabiru kandidati za dodjelu kredita su:

– uspjeh u srednjoj školi, odnosno uspjeh na studiju,

– uspjeh na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima,

– uspjeh na prijamnom ispitu,

– materijalni položaj,

– socijalni položaj

IV      Kandidati su dužni uz prijavu za natječaj priložiti slijedeću dokumentaciju:

–        presliku osobne iskaznice;

–        presliku izvoda iz matične knjige rođenih;

–        potvrdu o prebivalištu,  ne stariju od 30 dana;

–        pisanu izjavu kandidata da nije korisnik drugog kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi;

–        potvrdu o upisu na određeni studijski program  (preddiplomski, diplomski)

–        presliku svih svjedodžbi prethodnih razreda srednje škole, te svjedodžbe o maturi   (za studente prve godine);

–        potvrdu (uvjerenje) obrazovne ustanove o uspjehu na prijamnom ispitu koja sadrži podatak o mjestu na rang listi kandidata te ukupni broj upisanih po rang listi (za studente prve godine)

–        ovjereni prijepis prosječne ocjene studija,  za studente druge i viših godina ;

–        dokaz o eventualnim postignutim uspjesima na međunarodnim, državnim, regionalnim ili županijskim natjecanjima, dobivenim nagradama i priznanjima na višim i visokim studijama, te dobivenoj rektorovoj nagradi;

–        izjavu o zajedničkom kućanstvu;

–        ako u zajedničkom kućanstvu osim  kandidata ima još djece na redovnom školovanju,  potvrde o njihovom školovanju;

–        potvrda Porezne uprave Korčula o visini ukupnih primanja za kućanstvo kandidata za 2014. godinu, (za umirovljenike se dostavlja dokaz o isplaćenoj mirovini za 2014. god.);

–        ukoliko postoji invalidnost kod kandidata ili roditelja, potrebno je dostaviti Rješenje o invalidnosti, a za roditelja stradalnika Domovinskog rata potrebno je dostaviti Uvjerenje o statusu stradalnika Domovinskog rata;

–        potvrdu HZZZ o nezaposlenosti roditelja /staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

–        životopis

V       Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD KORČULA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

20260 KORČULA –  Trg A. i S. Radića 1

s naznakom:

„prijava na natječaj za kreditiranje studenata 2015/16“

Rok za prijavu na natječaj je do 10. studenog 2015 godine, a obavijest o natječaju će biti objavljena na web stranici www.korcula.hr.

VII     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII     O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 604-02/15-01/02

URBROJ: 2138/01-07/2-15-2

Korčula, 20. listopada 2015. godine

Prijavni obrazac za studente možete vidjeti OVDJE.