Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Korčula

Korčula, 3. listopada 2012. Upravno vijeće Centra za kulturu Korčula raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za kulturu Korčula. Natječaj je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji" dana 3. listopada 2012. godine. Rok prijave je deset dana od dana objave u "Slobodnoj Dalmaciji".


CENTAR ZA KULTURU
……..KORČULA

…..Upravno vijeće

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja (m/ž)
Centra za kulturu Korčula

 1. Ravnatelj Centra za kulturu imenuje se na četiri godine.
 2. Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete (čl. 26.  Statuta):
  • visoku stručnu spremu i tri godine radnog iskustva ili
  • višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva u struci
   prema djelatnostima Centra za kulturu Korčula propisanim čl. 8 Statuta Centra za kulturu Korčula.
 3. Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti životopis te:
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
  • dokaz o stečenoj školskoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu.
 4. Rok prijave je deset dana od objave u „Slobodnoj Dalmaciji“.
  Prijave na natječaj podnose se na adresu:
  Centar za kulturu Korčula

  Za Upravno vijeće
  Obala korčulanskih brodograditelja bb
  20260 Korčula
 5. Pristupnici će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.