Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“ ( objavljeno 16.04.2015. ).

Natječajno povjerenstvo

r a s p i s u j e

J A V N I    N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli

1. Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

2. Za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

3. Uz pisanu prijavu, na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:

–   životopis s opisom dosadašnjeg rada,

–   dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta),

–   dokaze o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (u izvorniku elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno preslika radne knjižice te  preslike ugovora o radu ili drugog akata o zasnivanju radnog odnosa, ili potvrda (izvornik) poslodavca iz kojih će biti razvidno naziv radnog mjesta i/ili opis poslova i zadataka i vrijeme obavljanja poslova i zadataka na određenom radnom mjestu odnosno predmetnih poslova i zadataka).

Prijava obvezno sadržava ime i prezime i adresu podnositelja prijave (natjecatelja), naznaku da  se radi o prijavi na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice, naziv i adresu primatelja: Grad Korčula, Korčula, Natječajno povjerenstvo, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, te vlastoručni potpis natjecatelja.

4. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“.

5. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa, osim izvornika diplome koja će se vratiti na zahtjev natjecatelja nakon proteka natječaja.

KLASA: 013-03/15-01/02

URBROJ: 2138/01-02-15-4

Korčula, 14. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

NATJEČAJNOG POVJERENSTVA

Srđan Mrše, dipl. iur.

Objavljeno dana 16. travnja 2015.

Original Javnog natječaja možete vidjeti OVDJE.