Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu Upravnog odjela za prostorno uređenje

Prijave na javni natječaj s dokazima (ispravama/dokazima) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 17. i 19. a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam vježbenika/ce u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule
(na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove referenta-komunalnog redara, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

  1. Vježbenik/ca je osoba sa završenim IV. stupnjem stručne spreme bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanim za vježbenički staž (12 mjeseci).
  2. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  3. Osim općih uvjeta za prijam u službu kao vježbenika/ce, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   srednja stručna sprema (IV. stupanj stručne spreme).

  1. U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS-a.
  2. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
  3. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru navedeni su na web stranici Grada Korčule, www.korcula.hr.
  4. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Grada Korčule, www.korcula.hr i na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica), najmanje pet dana prije dana održavanja provjere.

Tekst Javnog natječaja pročitajte na linku. 
Opis poslova, podaci o plaći i način provjere pročitajte na linku.