Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Rok za dostavu ponude je do 16. prosinca 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

.

.

.

.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

prikupljanjem pismenih ponuda

1.Predmet natječaje je prodaj ½ nekretnine označene kao čest. zgr. 412/1 z.u. 46 k.o. Žrnovo, ukupne površine 22 m2.

2. Početna kupoprodajna cijena ½ nekretnine navedene u točki 1. ovog natječaja iznosi 3.500,00 EUR-a. Kupoprodajna cijena utvrdit će se u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

3. Svaki (potencijalni) sudionik natječaja može pregledati predmetne nekretnine uz prethodni dogovor s v.d. pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradsko imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule (tel. 711-143, fax 711-706).

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez na promet nekretnina snosi kupac kao i troškove ovjere ugovora i prijenosa vlasništva.

6. Svaki sudionik natječaja, dužan je uplatiti jamčevinu od 5.000,00 kn te predočiti uplatnicu uz ponudu. Uplata se vrši na žiroračun Grada Korčule, broj: HR4023600001820400008, poziv na broj 68 – 7757- OIB, a svrha je: jamčevina za nadmetanje – 1/2 čest. zgr. 412/ k.o. Žrnovo. Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Osobi koja je sudjelovala u natječaju a čija ponuda nije prihvaćena jamčevina se vraća. Ako sudionik natječaja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

7. Nekretnine se prodaju u stanju u kakvom jesu po načelu «viđeno-kupljeno».

8. Sudionici natječaja dužni su pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, s naznakom na omotnici: «Ponuda za kupnju 1/2 čest.zgr. 412/1k.o. Žrnovo – ne otvaraj», izravno u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom pošiljkom. Rok za dostavu ponude je do 16. prosinca 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda biti će dana  16. prosinca 2016. godine u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčula.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba je dužna predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik, osobnu iskaznicu i presliku sudskog registra.

Cijeli tekst natječaja možete pročitati OVDJE.