Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Grad Korčule, označenih kao čest. zem. 2371/59, površine 569 m2, čest. zem. 2371/60, površine 657 m2 i čest. zem. 2371/149, površine 560 m2, sve k.o. Čara.

KLASA: 940-02/18-01/05

URBROJ: 2138/01-02-19-4

Korčula, 28. siječnja 2019.

Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčula KLASA: 940-02/18-01/05 URBROJ: 2138/01-01-19-3 od 22. siječnja 2019.,  a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

prikupljanjem pismenih ponuda

Tekst javnog natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK

                   Andrija Fabris, ing.