Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda. Rok za dostavu ponude je do 5. rujna 2016. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

prikupljanjem pismenih ponuda


1. Predmet natječaje je prodaja nekretnina i to:

nekretnina označena kao čest. zem. 958/3 z.u. 1455 k.o. Korčula, površine 18 m2,

nekretnina označena kao čest. zgr. 902/3 z.u. 823 k.o. Korčula, površine 101 m2,

nekretnina označena kao čest. zem. 356/9 z.u. 1281, površine 31 m2.

2. Početna kupoprodajna cijena čest. zem. 958/3 iznosi1.500,00 EUR-a plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate, čest.zgr. 902/3 75.000,00 kn, a čest. zem. 356/9 iznosi 2.500,00 EUR-a plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

3. Svaki (potencijalni) sudionik natječaja može pregledati predmetne nekretnine uz prethodni dogovor s v.d. pročelnicom Upravnog odjela za upravljanje Gradsko imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule (tel. 711-143, fax 711-706).

4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

5. Porez na promet nekretnina snosi kupac kao i troškove ovjere ugovora i prijenosa vlasništva.

6. Svaki sudionik natječaja, dužan je uplatiti jamčevinu od 2.500,00 kn te predočiti uplatnicu uz ponudu. Uplata se vrši na žiroračun Grada Korčule, broj: HR4023600001820400008, poziv na broj 68 – 7757- OIB, a svrha je: jamčevina za nadmetanje – čest. zem. 958/3 ili čest.zem. 902/3 ili čest. zem. 356/9. Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Osobi koja je sudjelovala u natječaju a čija ponuda nije prihvaćena jamčevina se vraća. Ako sudionik natječaja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

7. Nekretnine se prodaju u stanju u kakvom jesu po načelu «viđeno-kupljeno».

Cijeli tekst Natječaja možete vidjeti OVDJE.