Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta Lučica – Veli Most (NC ŽRN 081) u Gradu Korčuli naselje Žrnovo, predio Žrnovska Banja

Grad Korčula naselje Žrnovo, predio Žrnovska Banja

KLASA: 406-09/18-01/03
URBROJ: 2138/01-02-18-1
Korčula, 15. studeni 2018.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Lučica – Veli Most (NC ŽRN 081)
 u Gradu Korčuli naselje Žrnovo, predio Žrnovska Banja

Tekst javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris,ing.