Javni poziv zakupcima javnih površina Grada Korčule za postavljanje štanda

Pisani zahtjevi sa prilozima podnose se na adresu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 15. ožujka 2019. godine.

KLASA: 372-05/19-03/15
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 27. veljače 2019.

JAVNI POZIV
zakupcima javnih površina Grada Korčule za postavljanje štanda

Tekst Javnog poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.