Naputak za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik …

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 3. studenog 2014. godine donio je

N A P U T A K

za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn,

odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn (u nastavku teksta: Naputak) uređuju se pravila, odgovornosti i postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, tzv. „bagatelna nabava“, koju provodi Grad Korčula, kao naručitelj (u nastavku teksta: Grad).

(2) Procijenjena vrijednost u smislu ovog Naputka podrazumijeva procijenjenu vrijednost nabave robe, usluga i radova bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

(3) Vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga ne smiju se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili ovog Naputka.

Članak 2.

Iznosi „bagatelne nabave“ dijele se na:

1. iznos procijenjene vrijednosti nabave do 20.000,00 kn,

2. iznos procijenjene vrijednosti nabave jednak ili veći od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn,

3. iznos procijenjene vrijednosti nabave jednak ili veći od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge,

4. iznos procijenjene vrijednosti nabave jednak ili veći od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn za radove.

Članak 3.

Za svaki iznos iz članka 2. ovog Naputka uređuje se odgovornost i postupci nabave.

Članak 4.

Plan nabave donosi se sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 OUSRH), s time da se za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a manja ili jednaka do 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove, u plan nabave unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Članak 5.

Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za zastupanje Grada, mora između ostalog izvršavati:

– provođenje unutarnjeg ustroja i kvalitetno upravljanje u skladu sa temeljnim aktima Grada,

– rukovođenje javnom nabavom sukladno Zakonu o javnoj nabavi,

– donošenje plana nabave,

– zaključivanje ugovora o nabavi za „bagatelnu nabavu“,

– imenovanje stalnih ili povremenih ovlaštenih predstavnika Grada za provedbu „bagatelne nabave“,

– sprečavanje korupcijskih aktivnosti.

Članak 6.

(1) Postupak „bagatelne nabave“ čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 10.000,00 kn pokreće se donošenjem odluke, tj. zaključka Gradonačelnika za nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi vrijednosne pragove „bagatelne nabave“ iz članka 1. ovog Naputka, osim ako posebnim propisom, aktom Grada ili ovim Naputkom nije drukčije određeno.

(2) Nacrt zaključka priprema pročelnik upravnog tijela u okviru kojeg je Proračunom planirana određena stavka rashoda, kojeg dostavlja e-poštom ili na drugi odgovarajući način upravnom tijelu za proračun i financije i upravnom tijelu nadležnom za javnu nabavu na mišljenje (suglasnost), tj. je li predložena nabavu u skladu sa važećim Proračunom Grada, tj. da li su za tu nabavu osigurana sredstva, i je li predmetna nabava predviđena planom nabave za tekuću godinu ako se radi o nabavi čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

(3) Nacrt zaključka treba sadržavati najmanje točan opis predmeta nabave, planiranu cijenu nabave (s PDV-om) te izvor plaćanja (rashodovna stavka u Proračunu ili neki drugi izvor financiranja).

(4) Odgovorne osobe upravnih tijela iz stavka 2. ovog članka potvrđuju da je predmetna nabava planirana u skladu sa donesenim dokumentima. Ako se odgovorne osobe ne očituju u roku od dva dana od dana zaprimanja nacrta zaključka, smatrat će se da nemaju nikakvih primjedbi, tj. da su suglasni da se planirana nabava može provesti.

(5) Ako predložena nabava nije u skladu s važećim Proračunom i/ili planom nabave, odgovorne osobe stavljaju napomenu podnositelju nacrta zaključka da predloži rebalans Proračuna i/ili izmjene i dopune plana nabave, a postupku nabave može se pristupiti isključivo uz prethodnu odluku Gradonačelnika.

(6) Prethodna odluka smatrat će se da je dana ako na odgovarajućem dokumentu Gradonačelnik stavi naznaku odobreno, datum i potpis.

Članak 7.

(1) Postupak „bagatelne nabave“ čija je procijenjena vrijednost manja od 10.000,00 kn vrši se na temelju narudžbenice, predračuna, računa-zaključnice, računa-otpremnica ili same ponude, kada nije potrebno donošenje zaključka u smislu članka 6. ovog Naputka.

(2) Nabava iz prethodnog stavka može se izvršiti isključivo ako su za to osigurana sredstva u Proračunu, ili iz drugih izvora, o čemu se na odgovarajućem dokumentu stavlja ili se sačinjava bilješka o osiguranim sredstvima u Proračunu ili drugih izvora iz kojeg će se platiti nabavka robe, usluga ili radova, kojeg svojim potpisom potvrđuje pročelnik upravnog tijela koji je tražitelj nabave.

(3) Ako predložena nabava nije u skladu s važećim Proračunom niti su sredstva osigurana iz drugih izvora, tražitelj nabave će o tome sastavi bilješku radi uvrštenja u rebalans Proračuna, a postupku nabave može se pristupiti isključivo uz prethodnu odluku Gradonačelnika.

(4) Prethodna odluka smatrat će se da je dana ako na odgovarajućem dokumentu Gradonačelnik stavi naznaku odobreno, datum i potpis.

(5) Tražitelj nabave u smislu stavka 3. ovog članka su pročelnici upravnih tijela Grada.

Članak 8.

Narudžbenice do 5.000,00 kn mogu izdavati i potpisivati pročelnici upravnih tijela Grada, a iznad toga iznosa Gradonačelnik ili Zamjenik gradonačelnika.

Članak 9.

(1) Za „bagatelnu nabavu“ do 20.000,00 kn dovoljno je prikupiti samo jednu ponudu (ponuda, predračun, račun-otpremnica, račun-zaključnica i dr.) na bilo koji način (npr. izravnim kontaktom s gospodarskim subjektom koji pruža traženu uslugu na tržištu), s tim da ta ponuda mora sadržavati najmanje:

– naziv i sjedište ponuditelja i OIB,

 • precizan opis predmeta nabave,
 • troškovnik (ako je primjenjivo),
 • tehničke specifikacije (ako je primjenjivo),
 • rok isporuke robe ili usluge, odnosno izvršenja radova (ako je primjenjivo i ako je bitni sastojak ugovornog odnosa),
 • cijenu i način plaćanja.

(2) Ako ponuda ne sadrži u smislu stavka 1. ovog članka ne sadrži podatke iz prethodnog stavka, osoba koja tražila ponudu, dužna je zahtijevati od ponuditelja uređenje ponude.

Članak 10.

(1) Za „bagatelnu nabavu“ jednaku ili veću od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn potrebno je zatražiti, u pravilu, tri ponude.

(2) Na sadržaj ponude odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 9. ovog Naputka.

Članak 11.

(1) Za „bagatelnu nabavu“ iz članka 9. i 10. ovog Naputka može se nabava provesti, umjesto traženja ponuda od određenih gospodarskih subjekata, objavom poziva za dostavu ponuda.

(2) O načinu provođenja nabave u smislu prethodnog članka odlučuje ovlašteni predstavnik Grada za provedbu „bagatelne nabave“, a u slučaju objave poziva za dostavu ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 13. ovog Naputka.

Članak 12.

Popis gospodarskih subjekata koje se predlaže pozvati na dostavu ponuda može sadržavati gospodarske subjekte iz vlastite baze podataka koji su do sada uredno izvršavali svoje obveze u odnosu na Grad, kao naručitelja, kao i sve druge gospodarske subjekte koji su registrirani za izvršenje predmeta nabave.

Članak 13.

(1) Za „bagatelnu nabavu“ jednaku ili veću od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove, provest će se prikupljanje ponuda temeljem objavljenog poziva za dostavu ponuda.

(2) Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

– ponudbeni list (kojeg ponuditelj mora ispuniti traženim podacima i priložiti u ponudi,

– tehničke specifikacije (ako je primjenjivo),

– troškovnik (ako je primjenjivo),

– kriterij za odabir ponude (ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, onda se u pozivu moraju razraditi parametri temeljem kojih će se vrednovati ponuda a koji ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave),

– rok, način i uvjeti plaćanja,

– rok valjanosti ponude,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku koja se stavlja na omotnici u kojoj se nalazi ponuda, da se ponuda ne smije otvarati prije roka za dostavu ponuda („ne otvarati“),

– uvjete (pravne i poslovne, financijske i/ili tehničke i stručne) sposobnosti ukoliko se traže i dokaze za isto,

– uvjete za isključenje ponuditelja ukoliko se traže i dokaze potrebne za utvrđivanje (ne)postojanja tih uvjeta,

– sadržaj ponude (navesti što sve ponuda mora sadržavati ovisno o predmetu nabave),

– informacije o kontakt osobama (ime i prezime, adresa, telefon, telefaks, mobitel, e-pošta),

– jamstva (za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) ukoliko se traže i način dostave istih,

– datum i potpis ovlaštene osobe.

(3) Poziv za dostavu ponuda može sadržavati i druge informacije, odnosno podatke koji se smatraju potrebnima.

(4) Ponudbeni list iz stavka 2. ovog članka sadrži najmanje one podatke koje je Zakon o javnoj nabavi, odnosno propisi doneseni na temelju tog Zakona propisali za ponudbeni list u postupcima javne nabave.

(5) Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren vremenu potrebnom za izradu ponude. Rok za dostavu ponude iznosi najmanje sedam dana, a najviše 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude.

(6) Ponuda mora sadržavati:

– ispunjeni ponudbeni list,

– popunjeni troškovnik (ako je primjenjivo),

– jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo),

– tražene dokaze sposobnosti,

– tražene dokaze o nepostojanju uvjeta za isključenje ponuditelja (ako je traženo),

– ostalo traženo (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave itd.).

(7) Ukoliko zaprimljena ponuda ne sadrži sve ono što je traženo, pozvat će se ponuditelj da dopuni svoju ponudu u primjerenom roku.

(8) Ukoliko ponuditelj ne dopuni svoju ponudu sukladno traženom, ta se ponuda neće razmatrati, tj. ista će se odbiti, odnosno ponuditelj će se isključiti.

Članak 14.

(1) Otvaranje ponude nije javno.

(2) Otvaranje ponuda i njihov pregled provode ovlašteni predstavnik Grada za provođenje „bagatelne nabave“, kojeg za to ovlasti Gradonačelnik, nakon isteka roka za dostavu ponuda, a najkasnije u roku tri dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. U prethodni rok ne uračunava se vrijeme potrebno za eventualnu dopunu ponude.

(3) O otvaranju ponuda i pregledu ponuda sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuje osoba koja je otvarala i pregledala ponude.

(4) Zapisnik sadrži najmanje:

 • predmet nabave,
 • naziv i sjedište i OIB ponuditelja
 • cijenu ponude svakog ponuditelja (bez PDV-a i sa PDV-om)
 • tražene i dostavljene dokumente iz poziva za dostavu ponuda,
 • prijedlog odgovornoj osobi naručitelja o donošenju odluke o odabiru ili poništenju nabave
 • naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o nabavi ili ispostaviti narudžbenica,

– datum sastavljanja zapisnika te ime i prezime i potpis ovlaštene osobe koja je otvarala i pregledala ponude.

Članak 15.

(1) Na temelju zapisnika o pristiglim ponudama, odgovorna osoba donosi odluku o odabiru ili poništenju predmetnog postupka nabave, koja se dostavlja svim gospodarskim subjektima koji su dali ponude.

(2) Temeljem odluke o odabiru odabranom ponuditelju ispostavlja se narudžbenica ili se sklapa ugovor o nabavi.

Članak 16.

Ako na objavu poziva za dostavu ponude ne stigne ni jedna ponuda ili nakon pregleda pristiglih ponuda se utvrdi da nema ni jedne valjane ponude, nabava se može izvršiti samo s jednim gospodarskim subjektom na temelju njegove prihvaćene ponude a kojeg je Grad izravno pozvao na dostavu ponude.

Članak 17.

Iznimno, kada se nabavljaju robe, usluge ili radovi čija je ponuda zbog njihove specifičnosti ograničena na tržištu te ih može ponuditi manji broj gospodarskih subjekata od onog navedenog u članku 10. ovog Naputka, poziv za dostavu ponuda se može poslati i manjem broju gospodarskih subjekata od onog navedenog u članku 10. ovog Naputka ili samo jednom, ukoliko se za tu nabavu nije objavio poziv za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada, odnosno Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN/bagatelna nabava).

Članak 18.

Kod nabave specifičnih usluga (konzultantske usluge, usluge stručnog nadzora kod radova, odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, poštanske usluge, zdravstvene usluge, autorske usluge i sl.), nabave robe za reprezentaciju ili nabava kod kojih je iznimno važna žurnost radi žurnih intervencija, Gradonačelnik će donijeti odluku o načinu nabave izravno ili prikupljanjem više ponuda.

Članak 19.

Objava poziva za dostavu ponuda u smislu članka 11. i članka 13. stavka 1. ovog Naputka objavljivat će na internetskim stranicama Grada, a može istovremeno i u EOJN (bagatelna nabava).

Članak 20.

Pravna zaštita gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi se ne provodi kod „bagatelne nabave“.

Članak 21.

Gospodarski subjekti kojima se šalje poziv za dostavu ponude, odnosno koji dostavljaju ponudu na temelju objavljenog poziva moraju biti registrirani za predmet nabave koji se nabavlja, i tome osobe koje provode „bagatelnu nabavu“ moraju voditi računa i u tom smislu tražiti odgovarajuće dokaze ili provjeriti u odgovarajućim sudskim, obrtničkim ili strukovnim registrima.

Članak 22.

(1) Kada se izdaje narudžbenica ista mora sadržavati sve potrebne podatke, a osobito:

1. naziv i sjedište izdavatelja (kao naručitelja), OIB te žiro-račun,

2. naziv i sjedište izvršitelja predmeta nabave i OIB,

3. rok i način plaćanja,

4. rok izvršenja (ako je primjenjivo),

5. opis predmeta nabave,

6. poziciju Proračuna Grada s koje će se izvršiti plaćanje, ako to nije razvidno iz zaključka ili drugog dokumenta koji prethodi izdavanju narudžbenice,

7. potpis ovlaštene osobe,

8. pečat.

(2) Ukoliko se opis predmeta nabave u narudžbenici ne može dovoljno precizirati, sastavni dio narudžbenice može biti i posebna tehnička specifikacija, troškovnik odnosno detaljni opis predmeta nabave.

(3) Narudžbenica se ne mora izdavati isključivo za na to propisanom obrascu, već se može sastaviti u drugoj pisanoj formi, ali mora sadržavati sve potrebne podatke u smislu stavka 1. i 2. ovog članka.

(4) Kopije, tj. drugi primjerak narudžbenice čuva administrativni tajnik Gradonačelnika, koji ujedno vodi evidenciju izdanih narudžbenica.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovog članka, u narudžbenici nije potrebno navoditi te podatke ukoliko su oni navedeni u ponudi, (ponuda, predračun ili neka druga isprava), već se u narudžbenici poziva na tu ponudu koja postaje sastavni dio narudžbenice.

Članak 23.

(1) Narudžbenica se izdaje uvijek kada zakonom nije propisana drukčija forma nastanka ugovornog odnosa, odnosno kada se narudžbenicom mogu odrediti svi bitni sastojci ugovornog odnosa (predmet nabave, cijena, rok ispunjenja, način plaćanja), a sklapanje ugovora nije zbog obimnosti, složenosti i specifičnosti predmeta nabave potreban radi detaljnijeg uređena prava i obveza između Grada, kao naručitelja, i izvoditelja radova, odnosno isporučitelja robe i usluga, a koji se narudžbenicom ne mogu detaljizirati.

(2) Ugovor se ima sklopiti uvijek kada se radi o „bagatelnoj nabavi“ čija je vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 70.000,00 kn.

Članak 24.

(1) O ugovorima koji su sklopljeni sukladno ovom Naputku vodi se posebna evidenciju u registru ugovora.

(2) Registar ugovora iz stavka 1. ovog članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv druge ugovorne strane,

2. datum sklapanja ugovora,

3. klasifikacijska ili druga oznaka na ugovoru od Grada (ako postoji),

4. oznaka akta druge ugovorne strane (ako postoji),

5. predmet ugovora (opis),

6. ugovoreni iznos (bez PDV-a).

7. napomene (ako su primjenjive i potrebne).

(3) Registar ugovora iz stavka 1. ovog članka vodi osoba koja je zadužena za područje javne nabave i koja u tom smislu vodi i registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma.

(4) Svi službenici koji dođu u dodir s ugovorom o „bagatelnoj nabavi“ bez obzira da li su ga sami pripremali, dužni su o tom ugovoru upoznati osobu iz stavka 3. ovog članka radi njegova evidentiranja, prije njegova pohranjivanja u spis predmeta ili arhivu.

Članak 25.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-01/14-01/02

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 3. studenog 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.