Naputak o izmjenama Naputka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH), članka 74. stavka 1. točke  22. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), …

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH), članka 74. stavka 1. točke  22. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 5. lipnja 2015. godine donio je

N A P U T A K

o izmjenama Naputka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn,

odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn

Članak 1.

U Naputku za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14) članak 2. mijenja se i glasi:

„Iznosi „bagatelne nabave“ dijele se na:

1. iznos procijenjene vrijednosti nabave do 70.000,00 kn za radove, robe i usluge,

2. iznos procijenjene vrijednosti nabave jednak ili veći od 70.000,00 do 200.000,00 kn za robe i usluge,

3. iznos procijenjene vrijednosti nabave jednak ili veći od 70.000,00 do 500.000,00 kn za radove.“.

Članak 2.

U članku 9. broj: „20.000,00“ zamjenjuje se brojem: „70.000,00“.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„(1) Za „bagatelnu nabavu“ jednaku ili veću od 70.000,00 kn do 140.000,00 kn za nabavu robe i usluga potrebno je zatražiti, u pravilu, tri ponude.

(2) Za „bagatelnu nabavu“ jednaku ili veću od 70.000,00 kn do 250.000,00 kn za nabavu radova potrebno je zatražiti, u pravilu, tri ponude.

(3) Za „bagatelnu nabavu“ jednaku ili veću od 140.000,00 do 200.000,00 kn za nabavu robe i usluge, odnosno jednaku ili veću od 250.000,00 do 500.000,00 kn za nabavu radova, postupak nabave se obavlja objavom poziva za dostavu ponuda.“.

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Za „bagatelnu nabavu“ iz članka 9. i 10. stavka 1. ovog Naputka može se nabava provesti, umjesto traženja ponuda od određenih gospodarskih subjekata, objavom poziva za dostavu ponuda.“.

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U slučaju traženja ponuda od određenih, odnosno neodređenih gospodarskih subjekata u smislu članka 10. ovog Naputka, poziv za dostavu ponuda mora sadržavati:

– ponudbeni list (kojeg ponuditelj mora ispuniti traženim podacima i priložiti u ponudi),

– tehničke specifikacije (ako je primjenjivo),

– troškovnik (ako je primjenjivo),

– kriterij za odabir ponude (ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, onda se u pozivu moraju razraditi parametri temeljem kojih će se vrednovati ponuda a koji ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave),

– rok, način i uvjeti plaćanja,

– rok valjanosti ponude,

– rok za dostavu ponude,

– naznaku koja se stavlja na omotnici u kojoj se nalazi ponuda, da se ponuda ne smije otvarati prije roka za dostavu ponuda („ne otvarati“),

– uvjete (pravne i poslovne, financijske i/ili tehničke i stručne) sposobnosti ukoliko se traže i dokaze za isto,

– uvjete za isključenje ponuditelja ukoliko se traže i dokaze potrebne za utvrđivanje (ne)postojanja tih uvjeta,

– sadržaj ponude (navesti što sve ponuda mora sadržavati ovisno o predmetu nabave),

– informacije o kontakt osobama (ime i prezime, adresa, telefon, telefaks, mobitel, e-pošta),

– jamstva (za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) ukoliko se traže i način dostave istih,

– mogućnost dostave ponude e-poštom (ako se takva mogućnost dozvoljava),

– datum i potpis ovlaštene osobe.

Dosadašnji stavak 2. briše se a dosadašnji stavci 3. – 8. postaju stavci 2. – 7.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Iznimno, kada se nabavljaju robe, usluge ili radovi čija je ponuda zbog njihove specifičnosti ograničena na tržištu te ih može ponuditi manji broj gospodarskih subjekata od onog navedenog u članku 10. stavku 1. ovog Naputka, poziv za dostavu ponuda se može poslati i manjem broju gospodarskih subjekata od onog navedenog u članku 10. stavku 1. ovog Naputka ili samo jednom, ukoliko se za tu nabavu nije objavio poziv za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada, odnosno Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN/bagatelna nabava).“.

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Objava poziva za dostavu ponuda u smislu članka 10. stavka 3. i članka 11. stavka 1. ovog Naputka objavljivat će se na internetskim stranicama Grada, a može se istovremeno i u EOJN (bagatelna nabava).

Članak 8.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-01/14-01/02

URBROJ: 2138/01-02-15-2

Korčula, 5. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.