Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama u gradu Korčuli

Objavljujemo izmjene i dopune Odluke o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama u gradu Korčuli.

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 3. rujna 2014. godine donio je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama

u gradu Korčuli

Članak 1.

U Odluci o određivanju parkirališnih mjesta u određenim zonama grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/14, 4/14 i 5/14)  u članku 4. u stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

„- zona VII – Korčulanskih domobrana.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Zona VII – obuhvaća stanare koji imaju prebivalište u Ulici korčulanskih domobrana i Vrničkoj ulici.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/06

URBROJ: 2138/01-02-14-4

Korčula, 2. rujna 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.