Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule

Konačni prijedlog Predlagač: Odbor za Statut i Poslovnik​Na temelju članaka 31. stavka 4., 34. stavka 5., 36. stavka 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 49. …

Konačni prijedlog Predlagač: Odbor za Statut i Poslovnik​Na temelju članaka 31. stavka 4., 34. stavka 5., 36. stavka 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 49. stavka 1. točke 27., 65. i 124. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ______ sjednici održanoj dana_________2014. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule

Članak 1.
​U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) u naslovu Glave II. iza članka 2. iza riječi „MIROVANJE“ dodaje se riječ: „MANDATA“.

Članak 2.
​Članka 48. briše se.

Članak 3.
Članak 113. mijenja se i glasi:
„Sjednicu saziva predsjednik Vijeća, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku osam dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na obrazloženi zahtjev najmanje jedna trećina vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica Vijeća sazvana protivno odredbama stavka 2. – 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“.

Članak 4.
​U članku 147. stavak 1. mijenja se i glasi:
​„Glasovanje na sjednici je javno, osim ako zakonom ili općim aktom Grada Korčule nije određeno da se o određenom pitanju glasuje tajno ili ako Vijeće ne odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika.“.

Članak 5.
​U članku 153. stavak 8. mijenja se i glasi:
​„Skraćeni zapisnik sa sjednice Vijeća koje je raspušteno sukladno zakonu predsjedatelj potpisuje bez naknadnog usvajanja na sjednici Vijeća novog saziva.“.

Članak 6.
​Iza članka 169. dodaje se naslov i članak 169.a koji glase:
​„5. Izbor i razrješenja članova posebnih tijela osnovana po posebnim propisima
Članak 169.a
​Izbor, odnosno razrješenje članova posebnih tijela Grada Korčule osnovana po posebnim propisima i čije članove izabire, odnosno razrješava Vijeće, vrši se na temelju tih propisa, a ukoliko postupak izbora, odnosno razrješenja nije ili nije u cijelosti uređen tim propisom na postupak izbora, odnosno razrješenja primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Poslovnika.“.

Članak 7.
​Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA:
URBROJ:
Korčula,
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Zakon o savjetima mladih (NN 41/14) propisuje osnivanje savjeta mladih kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Prema tom Zakonu, savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane RH.
Prema Zakonu, savjet mladih se osniva odlukom o osnivanju savjeta mladih. Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu s Zakonom, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, te statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
U prijelaznim odredbama Zakona navedeno je da će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u danom roku (instruktivni rok).
Potreba usklađenja se ukazala u Poslovniku Gradskog vijeća u pitanju tajnog glasovanja i izbora odnosno razrješenja posebnih tijela koja osniva Grad Korčula, kao jedinica lokalne samouprave, a čije članove izabire odnos razrješava predstavničko tijelo, tj. Gradsko vijeće.
U čl. 147. mijenja se stavak 1. čime se Poslovničke odredbe prilagođuju, tj. usklađuju s zahtjevima Zakona o savjetima mladih.
Dodavanjem novog naslova iza čl. 169. i novog čl. 169.a Poslovnik se prilagođuje, tj. usklađuje s zahtjevima Zakona o savjetima mladih.
Koristeći ovo usklađenje, iskoristila se prilika za ispravke pogrešaka kod utvrđivanja pročišćenog teksta Poslovnika a odnose se na:
– čl. 48. se briše jer je pogreškom ostao iako je prethodnim izmjenama brisan,
– čl. 153. st. 8. je pogreškom zamijenjen s tekstom pravog stavka (pogreška u preslagivanju pročišćenog teksta).
Isto tako, koristeći ovo usklađenje, predlaže se jedna nomotehnička dorada u naslovu Glave II. a to je da se predlaže dodavanje riječi MANDATA iza riječi MIROVANJE kako bi se znalo da se MIROVANJE odnosi na mirovanje mandata., te usklađenje čl. 113. sa čl. 34.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je u cijelosti sada prepisan, naime ovaj članak nije se u cijelosti uskladio s novelom Zakona poglavito određenih rokova koji su u odnosu na prijašnje promijenjeni.

1