Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 49. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na __ sjednici održanoj dana _____2014. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu (u nastavku teksta: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Korčule (u nastavku teksta: Grad), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika Proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.
(1) Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
(3) Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
(4) Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
(5) U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita.
(6) Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
(7) U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna odnosno kapitalni programi po godinama.
(8) Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.
(1) Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.
(2) Proračunski korisnici i upravna tijela Grada odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
(3) Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu

Članak 4.
(1) Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Grada, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.
(2) Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun, obavezno se planiraju i koriste isključivo namjenski.
(3) Gradska knjižnica „Ivan Vidali“, Dječji vrtić Korčula, Gradski muzej, Centar za kulturu Korčula i Ustanova „Športski objekti Korčula“, kojima je osnivač i vlasnik Grad (u nastavku teksta: ustanove Grada), izuzimaju se od obveze uplate u Proračun ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.
(4) Ustanove Grada obvezne su o ostvarenju i trošenju namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda izvijestiti nadležno upravno tijelo Grada dva puta godišnje, i to za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja te za razdoblje od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine.

Članak 5.
(1) Neutrošena namjenska sredstva iz prethodnih godina, koja pripadaju pojedinom gradskom kotaru odnosno mjesnom odboru, planiraju se staviti na raspolaganje istim u skladu s financijskim mogućnostima Proračuna u tekućoj proračunskoj godini.
(2) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
(3) Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Članak 6.
(1) Vlastiti prihodi jesu prihodi koje ustanove Grada ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima a planiraju se u financijskim planovima ustanova Grada i uplaćuju na njihov račun.
(2) O korištenju vlastitih prihoda koje ustanove Grada ostvare obavljanjem djelatnosti, a koji ne budu potrošeni prema planu u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem obračunu upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Članak 7.
(1) Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to upravnim tijelima Grada, ustanovama Grada, gradskim kotarima, mjesnim odborima te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.
(2) Temeljem Proračunom odobrenih sredstava za projekte i programe, korisnici mogu stvarati obveze (ugovori, narudžbe i slično) po propisanoj proceduri zaključno do 15. studenoga 2015. godine.

Članak 8.
(1) Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
(2) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela Grada.

Članak 9.
(1) Nadležno upravno tijelo Grada dužno je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna, obavijestiti sve krajnje korisnike o odobrenim sredstvima.
(2) Proračunski korisnici: ustanove Grada, gradski kotari, mjesni odbori i ostali korisnici dužni su nadležnom upravnom tijelu Grada dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu iskazane po mjesecima za cijelu godinu u roku od 60 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 1. ovog članka, ako za ustanove i gradske kotare i mjesne odbore, statutom ustanove, odnosno Statutom Grada, rokovi za dostavu financijskog plana Gradu nisu drukčije određeni.

Članak 10.
​Subvencije, donacije i pomoći, kao i sva nabava radova, roba i usluga, izvršavat će se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i aktima Grada, na temelju ugovora, narudžbenice, predračuna ili drugog valjanog dokumenta.

Članak 11.
(1) Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada sukladno odredbama Statuta Grada uz uvjet da je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
(2) Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna.
(3) Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Gradonačelnik prema ovlastima utvrđenim zakonom.
(4) Nadležna upravna tijela Grada izvršavaju Proračun i o tome izvještavaju Gradonačelnika, pripremaju zakonom propisane programe te ih dostavljaju gradonačelniku odnosno gradskom vijeću na donošenje.
(5) U okviru svog djelokruga i ovlasti Gradonačelnik te pročelnici upravnih tijela Grada, odgovorni su za provedbu ove Odluke, kako za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela/glave.
(6) Nadležno upravno tijelo Grada za proračun i financije će do 15. siječnja svake proračunske godine utvrditi i objaviti podatak u smislu članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i isti dostaviti Gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća i čelnicima upravnih tijela Grada.

Članak 12.
Nadležno upravno tijelo Grada podnosit će Gradonačelniku tromjesečno izvješće o osnovnim pokazateljima poslovanja Proračuna, a Gradskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 13.
(1) Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku zalihu u iznosu od 70.900,00 kuna.
(2) U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve planiran je korištenjem brojčane oznaku 329 i naziva: „Proračunska zaliha“. Tijekom godine izvršeni rashodi će se pratiti prema prirodnoj vrsti rashoda. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se utroškom sredstava planiranim pod stavkom „Proračunska zaliha“ te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na „Proračunskoj zalihi“.
(3) O korištenju sredstava „Proračunske zalihe“ odlučuje Gradonačelnik.
(4) Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju sredstava „Proračunske zalihe“ te uz Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

Članak 14.
(1) Osnovica za obračun plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada te ostalim korisnicima Proračuna kojima se iz Proračuna financiraju plaće određuje se sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i/ili kolektivnim ugovorom.
(2) Ako pojedinim korisnicima Proračuna iz stavka 1. ovog članka zakonom, propisom donesenim na temelju zakona ili kolektivnim ugovorom nije utvrđena osnovica za obračun plaće, istu utvrđuje Gradonačelnik vodeći računa o osiguranim sredstvima u Proračunu

Članak 15.
Naknada za novorođeno dijete, sukladno Odluci o naknadi za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09) iznosi:
– za prvo dijete 1.500,00 kn jednokratno,
– za drugo dijete 2.500,00 kn jednokratno te
– za treće i svako daljnje dijete 4.000,00 kn jednokratno i po 1.500,00 kn jednokratno u sljedećih pet godina.

Članak 16.
(1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
(2) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
(3) Rješenje o povratu sredstava donosi nadležno upravno tijelo Grada na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 17.
(1) Isplata Proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku pozicije Proračuna.
(2) Nalogodavac za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna je Gradonačelnik.
Članak 18.
(1) Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s raspoloživim sredstvima.
(2) Ustanove Grada i ostali korisnici Proračuna kojima su dodijeljena sredstva iznad 10.000 kuna dužni su prije plaćanja svojih računa provjeriti da li je dobavljač za robu odnosno usluge dužnik Grada.
(3) Dužnik Grada u pravilu ne može biti korisnik sredstava Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 19.
(1) U 2015. godini Grad se neće dugoročno zaduživati, a o eventualnom davanju jamstva odlučivat će se sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
(2) U 2015. godini Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, najviše do iznosa do 1.500.000,00 kn, za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, a sukladno odredbama članka 86. a Zakona o proračunu.
(3) U 2015. godini ustanove Grada se mogu zaduživati ili davati jamstva samo uz prethodnu suglasnost Grada.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 20.
(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.
(2) Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
(3) Ugovor o oročavanju sklapa Gradonačelnik odnosno njegov zamjenik.
(4) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Članak 21.
(1) Gradonačelnik može, na zamolbu dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.
(2) Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje u skladu s zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.
(3) Pod dugovima se u ovom članku ne podrazumijevaju dugovi prema Gradu s naslova javnih davanja.

VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 22.
(1) Proračun i proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo.
(2) Nadležno upravno tijelo Grada obavezno je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihove polugodišnje i godišnje financijske izvještaje prema propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 23.
(1) Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju Proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u nadležnom upravnom tijelu Grada.
(2) Svi korisnici Proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja od njih upravna tijela Grada zatraže.
(3) Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrde nepravilnosti u korištenju sredstava Proračuna, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
(4) Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi Gradonačelnik.

Članak 24.
(1) Grad kao i proračunski korisnici obvezni su provoditi postupak javne nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
(2) Plan nabave Grada za 2015. godinu donosi Gradonačelnik.
VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA
SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 25.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Članak 26.
(1) Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.
(2) Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2015. godinu.
(3) Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2015. godini rashodi su Proračuna za 2015. godinu, neovisno o plaćanju.
(4) O rasporedu viška prihoda odnosno o pokriću manjka Proračuna odlučuje Gradsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.godine.

KLASA:
URBROJ:
Korčula,

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Sukladno Zakonu o proračunu uz proračun se predlaže odluka o izvršavanju proračuna za godinu za koju se donosi proračun, kao prateći dokument koji utvrđuje odnose i pravila poslovanja.
U tom smislu pripremljena je ova Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu.

5