O D L U K U o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Na temelju članka 56. i članka 57. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13), članka 18. stavka 1. podstavka 12. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i …

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Na temelju članka 56. i članka 57. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13), članka 18. stavka 1. podstavka 12. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici održanoj dana _______ 2014. godine donijelo

O D L U K U
o obavljanju autotaksi prijevoza
na području Grada Korčule

​I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
​Ovom se Odlukom uređuju mjerila organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Korčule (u nastavku teksta: Grad), autotaksi vozila, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, cijene usluga autotaksi prijevoza te druga pitanja u svezi obavljanja autotaksi prijevoza, a u skladu sa zakonom.

Članak 2.
Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, propisima donesenim na temelju zakona i ovom Odlukom.

Članak 3.
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:
1. autotaksi prijevoz je djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzimaju na jednom mjestu,
2. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,
3. vozač autotaksi vozila je osoba koja ovlašteno upravlja autotaksi vozilom,
​4. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe te ovom Odlukom,
​5. dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza (u nastavku teksta: dozvola) je akt na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada Korčule.

Članak 4.
​Autotaksi prijevoz obavlja se sukladno dogovoru između korisnika usluge i autotaksi prijevoznika, odnosno njegova zaposlenog vozača, uz unaprijed utvrđen cjenik usluga i uvjete određene ovom Odlukom.

Članak 5.
​(1) Autotaksi prijevoz se organizira kao javni slobodni prijevoz putnika sukladno zakonu i ovoj Odluci.
​(2) Na relacijama na kojima u gradu Korčuli ili drugim naseljenim mjestima na području Grada nije organiziran javni linijski prijevoz, Gradonačelnik Grada (u nastavku teksta: Gradonačelnik) može posebnom odlukom odobriti uvođenje linijskog autotaksi prijevoza („kružni taksi“), sukladno ovoj Odluci.
​(3) Odlukom iz stavka 2. ovog članka odredit će se uvjeti obavljanja „kružnog taksija“ glede vrste vozila, opreme vozila te vremena i broja „kruženja“ od polazne do završne stanice i obratno.
​(4) Na temelju odluke iz stavka 2. ovog članka, upravno tijelo izdaje dozvolu onim fizičkim i pravnim osobama koji podnesu zahtjev za izdavanje dozvole i ispunjavaju zakonom i ovom Odlukom propisane uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 6.
(1) Autotaksi prijevoz osoba na području i s područja Grada mogu obavljati osobe koje sukladno ovoj Odluci dobiju dozvolu, a koji glasom upisa u sudski, odnosno obrtnički registar, za sjedište društva, odnosno mjesta u kojima obavljaju obrt, navedeno jedno od naseljenih mjesta koja ulaze u sastav Grada.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ove Odluke, autotaksi prijevoznik čije je prebivalište, odnosno sjedište izvan područja Grada može obavljati autotaksi prijevoz na području Grada isključivo ako je područje Grada krajnje odredište usluge autotaksi prijevoza a polazna stanica je izvan područja Grada ili ako je u prolazu.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 7.
(1) Autotaksi prijevoz na području i sa područja Grada obavlja se temeljem dozvole i načina obavljanja autotaksi prijevoza propisanog ovom Odlukom.
(2) Dozvolu, osim ispunjavanja ostalih uvjeta određenim ovom Odlukom, ne može dobiti osoba koja je dužnik Grada po bilo kojoj osnovi, što isto vrijedi i kod obnavljanja dozvole, tj. izdavanja (nove) dozvole.

1. Dozvola

Članak 8.
(1) Dozvolu izdaje upravno tijelo Grada nadležno za promet (u nastavku teksta: upravno tijelo).
(2) Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
(3) Dozvola se izdaje po načelu „jedno vozilo-jedna dozvola“.
(4) Dozvola se izdaje na rok od jedne godine, odnosno do isteka važenja licencije.
(5) Upravno tijelo vodi upisnik izdanih dozvola.
(6) Sadržaj i način vođenja upisnika utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 9.
​(1) Za izdavanje dozvole plaća se posebna naknada:
​- u visini od 3.000,00 kn za prvo vozilo koje osim sjedala za vozača ima najaviše 6 sjedala,
​- u visini od 4.000,00 kn za prvo vozilo koje osim sjedala za vozača ima najviše 8 sjedala,
​- u visini od 4.500,00 kn za svako daljnje vozilo istog autotaksi prijevoznika koje osim sjedala za vozača ima najviše 6 sjedala,
​- u visini 6.000,00 kn za svako daljnje vozilo istog autotaksi prijevoznika koje osim sjedala za vozača ima najviše 8 sjedala.
​(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se u dva jednaka obroka, i to prvi obrok u roku od 15 dana od dana izdavanja dozvole, a drugi u roku od tri mjeseca od dana izdavanja dozvole.
​(3) Ukoliko autotaksi prijevoznik ne plati naknadu iz stavka 2. ovog članka niti nakon opomene u roku osam dana, Grad će ukinuti izdanu dozvolu.
​(4) Ako autotaksi prijevoznik prestane obavljati autotaksi prijevoz iz bilo kojeg razloga, ili mu se dozvola ukine jer ne ispunjava više uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza, plaćena naknada se ne vraća, a ostaje kao potraživanje Grada onaj dio naknade koji je dospio do trenutka prestanka obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno ukidanja dozvola, a nije plaćen.
​(5) U slučaju postojanja duga u smislu stavka 3. ili 4. ovog članka, takav autotaksi prijevoznik ne može dobiti novu dozvolu dok ne podmiri Gradu dug po osnovu dospjele a neplaćene naknade za izdavanje dozvole.

Članak 10.
(1) Dozvola obvezno sadrži: ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište, odnosno sjedište autotaksi prijevoznika, područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme važenja dozvole, broj dozvole, OIB, vrstu, marku i tip vozila, broj mjesta za sjedenje, registarsku oznaku vozila, brojčanu oznaku i datum izdavanja dozvole, ime i prezime i potpis ovlaštene osobe, te službene napomene i dopune kao i (osnovne) uvjete obavljanja autotaksi prijevoza.
(2) Podrobniji oblik i sadržaj, tj. obrazac dozvole utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 11.
(1) Dozvolu iz članka 6. ove Odluke izdaje upravno tijelo na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole.
(2) Zahtjev se podnosi po načelu „jedno vozilo-jedan zahtjev“.
(3) Uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti:
1. važeću licenciju,
2. potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo s kojim će se obavljati autotaksi prijevoz koje izdaje stanica za tehnički pregled sukladno propisu donesenim na temelju zakona,
3. potvrdu ili uvjerenje o položenom ispitu iz članka 33. ove Odluke, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno,
4. presliku prometne dozvole (za vozilo s kojim se želi obavljati autotaksi prijevoz),
​5. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za fizičke osobe (obrtnike), odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe (trgovačka društva), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
6. ovjereni cjenik autotaksi prijevoza iz članka 31. ove Odluke,
​7. potvrdu ili uvjerenje nadležnog tijela Grada da podnositelj nema dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
(4) Isprave iz stavka 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
(5) Uvjerenje odnosno potvrdu o položenom ispitu iz članka 34. ove Odluke podnositelj zahtjeva (stranka) ne mora priložiti uz zahtjev ukoliko Grad nije u smislu članka 33. ove Odluke organizirao program ispita i način provjere znanja do trenutka podnošenja zahtjeva. Ako Grad organizira program i način provjere ispita nakon izdavanja dozvole, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač dužni su položiti ispit iz članka 33. ove Odluke u roku iz članak 41. ove Odluke, a autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti upravnom tijelu dokaz o položenom ispitu, čime se dokazuje da je ispunjen uvjet iz stavka 3. točke 3. ovog članka.

Članak 12.
(1) Autotaksi prijevoznik može podnijeti upravnom tijelu zahtjev za obnovu dozvole, tj. izdavanja (nove) dozvole za naredno vremensko razdoblje od jedne godine, najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja (postojeće) dozvole.
(2) Uz zahtjev za obnovu dozvole podnositelj je dužan priložiti isprave propisane člankom 11. ove Odluke.
(3) Upravno tijelo će odobriti zahtjev, tj. izdati (novu) dozvolu ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu članka 7. i 11. ove Odluke.
(4) Upravno tijelo će odbiti zahtjev za obnovu, tj. izdavanje (nove) dozvole:
1. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu u razdoblju od 90 dana uzastopno,
2. ako je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje na osnovu evidencije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno zakonu i ovoj Odluci te pravomoćnih presuda sudbenih tijela.
3. ako ne udovoljava uvjetima za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđena ovom Odlukom,
4. ako ima nepodmirenih obveza prema Gradu po bilo kojem osnovu.

Članak 13.
(1) Dozvola prestaje važiti, tj. ona će se ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdana u sljedećim slučajevima:
1. prestankom važenja licencije,
2. na zahtjev autotaksi prijevoznika,
3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu, odnosno ako u naknadnom roku ne ispuni uvjete iz članka 11. stavka 5. i članka 25. stavka 5. ove Odluke,
4. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe autotaksi prijevoznika,
5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole duže od 90 dana uzastopno,
6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja autotaksi prijevoz sukladno odredbama zakona i ove Odluke,
7. ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju netočnih podataka, odnosno lažnih isprava,
8. ako se autotaksi prijevoznik ne pridržava utvrđenog cjenika, tj. naplaćuje usluge mimo utvrđenog cjenika, odnosno ne pridržava se cjenika utvrđenog u smislu članka 31. i 32. ove Odluke, odnosno primjenjuje cjenik koji nije ovjerilo upravno tijelo.
(2) Iznimno, autotaksi prijevozniku se neće ukinuti dozvola ako odmah, a najkasnije u roku od 15 dana nakon što je saznao da njegov zaposleni vozač postupio protivno odredbi stavka 1. točke 8. ovog članka i protivno odredbama ove Odluke koje se odnose na način obavljanja autotaksi prijevoza, s tim vozačem raskinuo radni odnos i o istom, uz predočenje odgovarajućeg dokaza, obavijestio upravno tijelo.

Članak 14.
(1) O izdavanju dozvole, o odbijanju odnosno odbacivanju zahtjeva za izdavanje dozvole, odnosno o obnovi dozvole te o prestanku važenja, odnosno ukidanju dozvole donosi se rješenje.
(2) Dozvola je sastavni dio rješenja.
​(3) Protiv rješenja o prestanku važenja dozvole kao i o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva, autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom tijelu sukladno zakonu.
(4) Na postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvole, odnosno prestanka važenja izdane dozvole se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

2. Način obavljanja autotaksi prijevoza

Članak 15.
Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.

Članak 16.
​(1) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač tijekom vožnje, tj. obavljanja autotaksi prijevoza mora u vozilu imati, osim isprava propisane Zakonom, cjenik taksi usluga, blok računa s pečatom autotaksi prijevoznika, plan grada Korčule i drugih naselja na području Grada ako postoje te imati iskaznicu na kojoj se nalazi slika (formata za osobnu iskaznicu) vozača s podacima o imenu i prezimenu.
(2) Ako autotaksi prijevoz za autotaksi prijevoznika na kojeg glasi dozvola obavlja njegov zaposleni vozač, u vozilu mora biti i ugovor ili potvrda o zaposlenju vozača.
​(3) Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač mora biti uredno i prikladno odjeven te se uljudno odnositi prema putnicima.
(4) Vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

Članak 17.
​(1) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač prima putnike na autotaksi stajalištu i to po redoslijedu stajanja njegova vozila na stajalištu.
​(2) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač ne smije stajati izvan određenog autotaksi stajališta.
​(3) Iznimno, ukoliko putnik ima posebne zahtjeve glede urednosti, pouzdanosti i prostranosti vozila ili uljudnosti vozača, može zatražiti uslugu i od autotaksi prijevoznika, odnosno njegova zaposlenog vozača koji nije prvi po redoslijedu čekanja na stajalištu.
​(4) Ako putnik naruči prijevoz telefonskim pozivom, prima se na vožnju na mjestu koje je odredio putnik.
​(5) Putnik se, na njegov zahtjev, može primiti na cesti tijekom vožnje ako to dopuštaju prometni propisi.
​(6) Ako je autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač, koji se nalazi na prvom mjestu stajališta, iz bilo kojeg razloga spriječen i ne može odnosno ne želi primiti putnika na stajalištu, mora napustiti prvo mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na začelju.

Članak 18.
​(1) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom bez obzira na duljinu vožnje, osim:
​1. ako je naručitelj u alkoholiziranom stanju i pri tome agresivan,
​2. ako su naručitelj ili njegova prtljaga po ocjeni vozača prljavi da bi mogli uprljati, druge putnike ili unutrašnjost vozila, izuzev ako je u pitanju prometna nezgoda,
3. ako se dogovori s autotaksi prijevoznikom, odnosno njegovim zaposlenim vozačem koji je na redu odmah poslije njega, da umjesto njega obavi naručenu vožnju, ali uz suglasnost stranke,
4. ako je prtljaga u toj mjeri obimna da ne može stati u prostor za prtljagu,
5. ako je odredište izvan područja Grada Korčule,
6. ako postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao ugroziti njegovu sigurnost.
​(2) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač ne smije prevoziti bez pratnje odrasle osobe djecu mlađu od sedam godina, osim u slučaju prijevoza u zdravstvenu ustanovu radi hitne medicinske pomoći.
Članak 19.
​(1) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan primiti i putnikovu prtljagu i smjestiti je propisno u spremište za prtljagu.
​(2) Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne ljubimce (male pse, mačke i pitome male životinje).

Članak 20.
​(1) Odredište vožnje određuje putnik.
​(2) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik.
​(3) Putnik može odobriti prijevozniku da uz njega primi i druge putnike, ukoliko u tom trenutku na stajalištu nema drugih taksi vozila.
​(4) Kad se odjednom prevozi više putnika na isto odredište, usluga se naplaćuje samo jedanput.
​(5) Kad se odjednom prevozi više putnika na različita odredišta i kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom, pa se taksimetar ponovno uključuje.

Članak 21.
​(1) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan započeti prijevoz dovršiti dolaskom na odredište.
​(2) Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik je dužan osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

Članak 22.
​Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan na početku vožnje uključiti taksimetar.

Članak 23.
​(1) Autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan, na zahtjev putnika, izdati uredan račun za obavljeni prijevoz.
​(2) Račun je uredan kada su na njemu označeni:
1. pečat autotaksi prijevoznika, OIB i potpis vozača,
2. datum vožnje,
3. polazište i odredište,
4. da li se vožnja odvija noću, nedjeljom ili blagdanom – vrijeme obavljanja vožnje,
5. novčani iznos naknade.
(3) Ukoliko je obveza izdavanja i sadržaja računa uređena posebnim propisima, onda se je autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač dužan pridržavati tih propisa glede izdavanja i izgleda računa.

Članak 24.
​Po završetku vožnje, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač je dužan pregledati vozilo, a nađene stvari predati nadležnom tijelu određenom posebnim propisima.

​IV. AUTOTAKSI VOZILA
Članak 25.
​(1) Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora, osim uvjeta utvrđenih propisom kojim se određuju posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe a odnose se na osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, da osim sjedala za vozača ima najviše osam ali ne manje od četiri sjedala.
​(2) U vozili treba biti plastificirani papir, dimenzija 14 x 20 cm, na kojem je službeni grb Grada Korčule, iznad kojeg je natpis „GRAD KORČULA“ (plave boje), a ispod grba natpis: „TAXI“ (plave boje), te broj dozvole (plave boje).
​(3) Dokument iz stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole postaviti u autotaksi vozilo, na mjestu tako da je isti vidljiv i izvan vozila.

Članak 26.
​Na autotaksi vozilu može biti istaknut reklamni oglas, kao svjetleća reklama ili oslikana na vozilu, ako se time ne zaklanja oznaka „TAXI“ na krovu i ne ometa kretanje vozila.
Članak 27.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 28.
(1) Tijekom važenja dozvole, autotaksi prijevoznik može promijeniti vozilo, a to drugo vozilo mora ispunjavati uvjete propisane u članku 25. ove Odluke.
(2) Autotaksi prijevoznik je obvezan podnijeti zahtjev za odobrenje promjene vozila, a promjena vozila se odobrava rješenjem o promjeni vozila, temeljem čega se izdaje nova dozvola u kojoj se u odnosu na postojeću dozvolu mijenjaju podaci vezani za vozilo.
(3) Autotaksi prijevoznik ne smije obavljati autotaksi prijevoz s novim vozilom dok od upravnog tijela ne dobije rješenje kojim mu se odobrava promjena vozila za obavljanje autotaksi prijevoza.

​V. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 29.
​(1) Autotaksi stajališta su označena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.
​(2) Autotaksi stajališta mogu biti ulična i izvan ulična.
(3) Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih mjesta utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.
​(4) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Članak 30.
​(1) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućom okomitom i vodoravnom prometnom signalizacijom sukladno zakonu i provedbenim propisima.
​(2) Na važnijim, tj. većim autotaksi stajalištima treba biti postavljen telefon, a odluku gdje će postojati obveza postavljanja telefona donijet će Gradonačelnik.
(3) Na važnijim, tj. većim autotaksi stajalištima autotaksi prijevoznici su dužni organizirati dežurstva uz telefon.
​(4) Troškove postavljanja i održavanja odgovarajuće prometne signalizacije, kao i telefona, snosi Grad.

VI. CIJENA USLUGA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 31.
(1) Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje autotaksi prijevoznik sukladno ovoj Odluci.
​(2) Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom, kojeg ovjera upravno tijelo.
(3) Cjenik iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati:
1. cijenu početka vožnje (start), koja je fiksna, izražena u kunama (bez lipa),
2. cijenu za jedan kilometar vožnje izražen u kunama (bez lipa),
3. cijenu noćne vožnje, vožnje nedjeljom i državnim blagdanima, izraženu u fiksnom iznosu u kunama (bez lipa) u odnosu na dnevnu vožnju, odnosno vožnju radnim danom,
4. cijenu čekanja po svakom započetom satu, izraženu u kunama (bez lipa).
(4) Autotaksi prijevoznik ne može odrediti cijene usluga autotaksi prijevoza koje su veće od:
1. 30,00 kn za početak vožnje (start),
2. 10,00 kn po prijeđenom jednom kilometru dnevne vožnje,
3. 50% uvećanja cijene iz točke 2. ovog stavka po prijeđenom jednom kilometru za noćnu vožnju te za vožnju nedjeljom i blagdanom,
4. 80,00 kn po svakom započetom satu čekanja.
(5) Vožnja noću u smislu ove Odluke smatra se vožnja u vremenu od 22.00 sata do 06.00 sati, dok se dnevna vožnja smatra vožnja u vremenu od 06.00 do 22.00 sata.
(6) Prijevoz osobne prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza.
​(7) Cijena vožnje izvan otoka Korčule, računajući s polaskom s područja Grada, ugovara se slobodnom pogodbom prije početka vožnje.
​(8) Cijena prijevoza životinja i stvari koje ne spadaju u osobnu prtljagu utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Članak 32.
Ako autotaksi prijevoz započne tijekom radnog dana, u vremenu od 06.00 do 22.00 sata, i završi u noći (poslije 22.00 sata), odnosno u nedjelju ili u dan državnog blagdana, autotaksi prijevoz po prijeđenom kilometru se obračuna po cijeni koja važi za dnevnu vožnju.

VII. ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI VOZILA

Članak 33.
​(1) Vozač koji obavlja autotaksi prijevoz mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i zanimljivostima na području Grada.
​(2) Program ispita, način provjere kao i ostala pitanja uz polaganje ispita utvrđuje posebno povjerenstvo sukladno ovoj Odluci, koje imenuje Gradonačelnik.
(3) Najmanje jedan član povjerenstva iz prethodnog stavka mora biti predstavnik Turističke zajednice Grada Korčule.
(4) Ispit se polaže pred povjerenstvom iz stavka 2. ovog članka, odnosno pred određenim brojem ispitivača koji ne moraju biti članovi povjerenstva.
(5) O položenom ispitu izdaje se uvjerenje/potvrda.
​(6) Odlukom o osnivanju povjerenstva podrobnije će se odrediti sastav, mandat i način rada povjerenstva sukladno ovoj Odluci.
(7) Članovi povjerenstva, kao ispitivači koji nisu članovi povjerenstva pred kojima se polaže ispit, imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno posebnoj odluci Gradonačelnika.
(8) Obveznici polaganja ispita dužni su snositi troškove polaganja ispita, čiju visinu i način plaćanja utvrđuje posebnom odlukom Gradonačelnik.

​VIII. NADZOR

Članak 34.
​(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provode, pored nadležnih državnih upravnih tijela, i komunalni redari Grada.
​(2) U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redari imaju ovlasti propisane zakonom kojim se uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva, odnosno ovom Odukom, i to:
1. rješenjem narediti uklanjanje nedostataka što se odnose na propisani izgled i opremu vozila,
2. izdati obvezni prekršajni nalog,
3. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja (mandatna kazna).

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako obavlja autotaksi prijevoz bez dozvole (članak 6. stavak 1.)
2. ako postupa suprotno članku 8. stavku 2. ove Odluke,
3. ako ne uključi taksimetar u skladu s člankom 22. ove Odluke,
4. ako postupa suprotno članku 23. ove Odluke,
5. ako obavlja prijevoz vozilom koji ne ispunjava uvjete propisanom člankom 25. ove Odluke,
6. ako prevozi bez pratnje djecu mlađu od sedam godina, a ne radi se o prijevozu u zdravstvenu ustanovu zbog hitne medicinske pomoći (članka 18. stavak 2.),
7. ako postupa suprotno članku 28. stavku 3. ove Odluke.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik-fizička osoba (obrtnik).
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovog članka fizička osoba.

Članak 36.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 7.500,00 kn kaznit će za prekršaj pravna osoba
1. ako ne obavlja autotaksi prijevoz u skladu s člankom 21. ove Odluke,
2. ako u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza nema sve što je propisano člankom 16. stavkom 1. i 2. ove Odluke,
3. ako ne postupa sukladno članku 24. ove Odluke.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 4.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik-fizička osoba (obrtnik).

Članak 37.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako postupa suprotno članku 16. stavku 3. ove Odluke.
2. ako postupa suprotno članku 17. ove Odluke,
3. ako postupa suprotno članku 19. stavku 1. ove Odluke,
4. ako vozilo nije uredno i čisto (članak 27.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.200,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.500,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se autotaksi prijevoznik-fizička osoba (obrtnik).

Članak 38.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez izdavanja obveznog prekršajnog naloga, u visini polovice donje propisane novčane kazne za pravnu osobu i s njima izjednačene subjekte za prekršaje iz članka 35., 36. i 37. ove Odluke, kada je prekršaj utvrđen obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja ili pregledom vjerodostojne dokumentacije, uz izdavanje potvrde o tome.

Članak 39.
Visina troškova izdavanja obaveznog prekršajnog naloga utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100.00 kn.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.
Odluke iz članka 8. stavka 6. i članka 10. stavka 2. ove Odluke potrebne za provedbu ove Odluke, Gradonačelnik će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 41.
Dok Grad ne stvori uvjete iz članka 33. ove Odluke, autotaksi prijevoznik, odnosno njegov zaposleni vozač može obavljati prijevoz i bez položenog ispita, ali su ga dužni položiti u roku od 90 dana od dana kada se za to stvore uvjeti i isti budu obaviješteni o provedbi programa ispita i načina provjere znanja.

Članak 42.
​Autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz na području Grada Korčule na temelju licencije u trenutku stupanja na snagu ove Odluke, dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluka iz članka 40. ove Odluke ishoditi dozvolu.

Članak 43.
Autotaksi stajališta određena odlukom Gradskog poglavarstva, odnosno Gradonačelnika na temelju članka 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/05, 2/05, 3/06, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst) ostaju u primjeni sve do donošenja odluke Gradonačelnika iz članka 29. ove Odluke.

Članak 44.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza osoba na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/05, 2/05, 3/06, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članak 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst) i Odluka Gradskog poglavarstva o utvrđivanju oznake „TAXI“ na vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza od 16. listopada 2001. godine.

Članak 45.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA:
URBROJ:
Korčula,
PREDJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 178/04) autotaksi prijevoz na području Grada Korčule bio je uređen je Odlukom o obavljanju autotaksi prijevozu osoba na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 1/05, 2/05, 3/06, 5/08 i 2/09-pročišćen tekst).
Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Korčule, stjecalo se na temelju koncesije.
Broj koncesija koji bio utvrđen Odlukom i ukupni broj koncesija koje se za autotaksi prijevoz moglo dobiti jest 13, s time da jedna pravna ili fizička osoba može dobiti najviše tri koncesije.
Pravo na dodjelu koncesije imao je autotaksi prijevoznik, pravna i fizička osoba sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Korčule.
Na temelju Odluke Gradsko poglavarstvo je dodijelilo ukupno 13 koncesija.
4 ugovora su istekla u srpnju 2010. godine, 7 ugovora su istekla u travnju 2011. a 2 ugovora u lipnju 2012. godine.
Zakonom o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 124/09) autotaksi prijevoz se mogao obavljati temeljem licencije (koje izdaje državna uprava) ili dozvole, ako je to propisom kojeg u skladu sa Zakonom donijelo nadležno tijelo jedne ili više jedinica lokalne samouprave, što Grad Korčula do sada nije učinio, tako da svi sadašnji taksisti mogu obavljati autotaksi prijevoz temeljem samo licencije. Tim propisom moglo se utvrditi organizacija obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, broj sjedala u vozili kojim se obavlja autotaksi prijevoz te drugi uvjeti koji se odnose na izgled i opremu vozila (čl. 46. Zakona).
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 91/10) dopunjene je čl. 46. novim stavcima kojima je za nadzor na provedbom, pored inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata, ovlašteni i komunalni redari a odnosi se na nadzor provedbe akta jedinice lokalne samouprave (JLS), te je propisano da se propisom JLS utvrđuje cijena prijevoza, a mogu se utvrditi mjerila na temelju kojih će se odrediti broj autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN, br. 82/13) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013., autotaksi prijevoza se može obavljati na temelju licencije ako prijevoznik ispuni zakonom propisane uvjete, ili na temelju dozvole ako je to utvrđeno propisom koji u skladu s tim Zakonom donosi nadležno tijelo jedne ili više jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.
Prethodnim propisom, prema Zakonu može se utvrditi organizacija obavljanja autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, broj sjedala u vozili kojim se obavlja autotaksi prijevoz te drugi uvjeti koji se odnose na izgled i opremu vozila (čl. 56. st. 5.)
Prethodnim propisom utvrđuje se cijena prijevoza a mogu se utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz na području dotične JLS (čl. 56. st. 6.), te se mogu utvrditi uvjeti pod kojima je autotaksi prijevoz dozvoljen prijevoznicima sa sjedištem/prebivalištem izvan područja te JLS. (čl. 57. st. 2.).
Ova Odluka je podložna izmjenama, pa tako se može u nekom narednom periodu određene odredbe odluke promijeniti, npr. promijeniti rok izdavanja dozvole na više godina (najviše pet), propisati različite naknade vezane za veličinu vozila, propisati veličinu i boju vozila, ili utvrditi kriterije za ograničenje broja autotaksi vozila.
​Kraće obrazloženje prijedloga Odluke:
Uz članak 1. do 6. – uređen je sadržaj Odluke, značenje pojedinih pojmova u smislu Odluke te načela kako se obavlja autotaksi prijevoz i tko ga može obavljati.
Uz članak 7. do 14. – sukladno odredbi 56. Zakona uređuje se organizacija obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Korčule na temelju dozvole, rok na koji se dozvola izdaje, u kojem obliku se dozvola izdaje i što sadrži, kada i pod kojim uvjetima dozvola može prestati važiti prije isteka roka na koji je izdana, s kojim aktom se utvrđuje prestanak važenja dozvole i tko ga donosi, te ovlasti upravnog tijela i Gradonačelnika vezano za dozvole.
Uz članak 15. do 24. – utvrđuje se način obavljanja autotaksi prijevoza sukladno ovlastima iz članka 56. stavka 5. Zakona.
Uz članak 25. do 28. – osim posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, sukladno Zakonu utvrđuju se dodatni uvjeti za autotaksi vozila.
Uz članak 29. i 30. – uređuje se način određivanja lokacija za autotaksi stajališta, te način obilježavanja i korištenja autotaksi stajališta.
(o.p.-sadašnja taksi stajališta određena su odlukom Gradskog poglavarstva, odnosno Gradonačelnika a sukladno ovlaštenju iz čl. 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule)
Uz članak 31. i 32. – Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom. Ovim člancima utvrđuje se sadržaj cjenika i gornja visina pojedine taksi usluge preko kojih autotaksi prijevoznik ne može ići, jer u suprotnom im se neće ovjeriti cjenik a bez toga ne može dobiti dozvolu.
Uz članak 33. – razrađuje se detaljnije postupak ispita, odnosno daju se okvirna pravila polaganja ispita koja će se urediti drugim aktima.
Uz članak 34. – uglavljuju se odredbe Zakona po kojima pravo nadzora dobivaju i komunalni redari.
Uz članak 35. do 39. – razrađene su kaznene odredbe, prema težini prekršaja, u tri razine.
Uz članak 40. do 45. – prijelazne i završne odredbe.

9