Odluka o rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Na temelju članka 49. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), …

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Na temelju članka 49. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici održanoj _____________godine donijelo

O D L U K U
o rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom
nekretnina u vlasništvu Grada Korčule

Članak 1.
(1) Ovom se Odlukom određuje raspoređivanje i namjena novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, na način da se novčana sredstva od prodaje nekretnina raspoređuju na način da se gradskom kotaru, odnosno mjesnom odboru na čijem se području nalaze nekretnine koje se prodaju, pripada:
a) u slučaju prodaje zemljišta (neizgrađeno građevinsko, poljoprivredno, šumsko) 50% od iznosa novčanih sredstava od isplaćene kupoprodajne cijene umanjenje za troškove Grada Korčule;
b) u slučaju prodaje ostalih nekretnina (poslovni prostori, stambene zgrade, stanovi) 90% od iznosa novčanih sredstva od isplaćene kupoprodajne cijene umanjenje za troškove Grada Korčule.
(2) Troškovi iz prethodnog stavka su troškovi koje Grad Korčula ima a koji su nastali u svezi prodajom (sređivanja zemljišno-knjižnog stanja, procjena sudskog vještaka, parcelacijski elaborat, ovjera ugovora i dr.).
(3) Nakon što se odbiju troškovi iz prethodnog stavka, Gradu Korčuli ostaje na raspolaganju 50%, odnosno 10% sredstava, kojim Grad Korčule raspolaže za financirane izgradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije drukčije određeno.

Članak 2.
Iznimno od članka 1. ove Odluke, novčana sredstva ostvarena prodajom nekretnina iz članka 1. ove Odluke koja se nalaze na području Mjesnog odbora Pupnat ili Mjesnog odbora Kneže raspoređuju se na način da 80% novčanih sredstava koja ostanu nakon što Grad Korčula odbije pripadajući dio u smislu članka 1. ove Odluke pripadaju onom Mjesnom odboru na kojem se nalazi prodana nekretnina a 20% novčanih sredstava pripada drugom Mjesnom odboru.

Članak 3.
Sredstva iz članka 1., odnosno članka 2. ove Odluke koja pripadaju gradskom kotaru, odnosno mjesnom odboru su namjenska i mogu se trošiti u financiranje gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu odlučuje vijeće gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora ,uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, odnosno nadležno tijelo Grada Korčula kroz posebne programe izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 4.
(1) Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, posebnom odlukom odrediti drukčiji način korištenja novčanih sredstava iz članka 1., odnosno članka 2. ove Odluke:
– ako se radi o ciljanom usmjeravanju na financiranje određenog kapitalnog objekta od posebnog interesa za Grad Korčulu;
– ako je nekretnina postala vlasništvo Grada Korčule, odnosno bivših mjesnih zajednica darovanjem fizičkih i pravnih osoba, posebno u slučaju kada je darovanjem uvjetovana namjena nekretnine;
– ako su u vrijednost nekretnine uložili sredstva bivše mjesne zajednice odnosno fizičke i pravne osobe s područja određenog gradskog kotara odnosno mjesnog odbora;
– ako je nekretnina nastala, odnosno vrijednost nekretnine povećana dragovoljnim radom mještana.
(2) Drukčiji način korištenja novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva:
– da se novčana sredstva iz članka 1., odnosno članka 2. ove Odluke mogu u cijelosti usmjeriti u financiranje kapitalnog objekta iz od posebnog interesa za Grad Korčuli, neovisno na kojem području gradskog kotara, odnosno mjesnog odbora bi se taj kapitalni objekt realizirao;
– da se može odrediti i veći postotak sredstava pojedinom gradskom kotaru ili mjesnom odboru ovisno o načinu nastanka ili povećanja vrijednosti nekretnine.
(3) Pod financiranjem objekta u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva se kupnja nekretnina i/ili financiranje gradnje (novih) građevina ili rekonstrukciju (postojećih) građevina od posebnog interesa za Grad Korčulu, u što se uključuju troškovi projektiranja, tj. troškovi izrade potrebne projektne dokumentacije i troškovi ishođenja zakonom propisanih akata temeljem kojih se može pristupiti građenju.

Članak 5.
Raspored novčanih sredstva ostvarenih prodajom iz članka 1., odnosno članka 2. ove Odluke čija je prodaja izvršena do stupanja na snagu ove Odluke vršit će se prema Odluci o rasporedu novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/02).

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu novčanih sredstava prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/02).

KLASA:
URBROJ:
Korčula
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Gradsko vijeće je 25. 11. 2002. godine donijelo novu Odluku o rasporedu novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule. Navedenom Odlukom u osnovi je određeno da 90% sredstava od prodaje nekretnina ide mjesnoj samoupravi za financiranje gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uz prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva.
Iznimak rasporeda je napravljen kod MO Pupnta i Kneže (isto je ostalo i u ovom prijedlogu Odluke).
U postojećoj, tako i novoj predloženoj Odluci, ostavljena je mogućnost da Gradsko vijeće posebnom odlukom odredi drukčiji način korištenja sredstava od prodaje nekretnine, u svrhu ciljanog trošenja, npr. slučaj kada je Gradsko vijeće odlučilo da se od prodaje zgrade u Luci Uš (bivše vojno skladište) u cijelosti namijeni otkupu kuće Marka Pola.
Novom Odlukom, zadržava se isto načelo rasporeda sredstava, ali se razgraničuje omjer rasporeda ovisno da li se radi o prodaji zemljišta ili građevina (poslovni prostor, stambena zgrada, stan).
Novim prijedlogom Odluke se jasno utvrđuje da se raspodjela sredstava utvrđuje nakon što Grad odbije svoje troškove, što do sada nije bio slučaj (troškovi su se odbijali od dijela koji pripada Gradu).
Kako postojećom, tako i prijedlogom nove Odluke se utvrđuje da se ta sredstva mogu strogo namjenski trošiti, i to isključivo za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture. Mjesna samouprava će to trošiti, tj. odrediti namjenu trošenja prema svom nahođenju i potrebama, ali uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, ili će ta sredstva biti uključena u posebne programe građenje i održavanja građevina i objekata komunalne infrastrukture.
Ovim prijedlogom Odluke se na još precizniji način razlaže pitanje što se pod financiranjem objekta podrazumijeva, i to na način da se pod time osim kupnje nekretnine, npr. za izgradnju nerazvrstane ceste, podrazumijeva i (su)financiranje građenja ili rekonstrukcije građevina.