Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08), članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana  7. srpnja 2010. godine donijelo 

O D L U K  U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu 

Članak 1.

U članku 2. Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu (dalje: Proračun), u tabeli A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  mijenjaju se stavke kako slijedi:

pozicija

račun

vrsta prihoda / primitka

plan

novi plan

povećanje/ smanjenje

1

6111

porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6.500.000

6.550.000

50.000

4

6134

povremeni porezi na imovinu

895.000

930.000

35.000

    Ukupno promjene na prihodima / primicima:

7.395.000

7.480.000

85.000

 

U Posebnom dijelu Proračuna  – tabela IZDACI  utvrđuju se slijedeće izmjene:

pozicija

račun

vrsta rashoda / izdatka

plan

novi plan

povećanje/ smanjenje

    PROGRAM 2111 Palača Arneri      
    K211102 Galerija Kršinić      

82

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.277.000

675.000

-602.000

 

 

PROGRAM   2118  Zaštita od požara i civilna zaštita      

 

 

K211801 Nabava auto-cisterne      

98.1

3822

Kapitalne donacije za nabavu opreme

0

602.000

602.000

 

 

PROGRAM 2121   Zaštita okoliša      

 

 

T212102 Izrada Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu      

124.1

3237

Intelektualne i osobne usluge

0

85.000

85.000

    PROGRAM    2122  Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima      
    MO Medvinjak 20.000, MO Pupnat 20.000, MO Kneže 10.000, MO Čara 30.000, MO Račišće 30.000      

127

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

110.000

110.000

0

    Ukupno promjene na rashodima / izdacima:

1.387.000

1.472.000

85.000

 

Članak   2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule». 

KLASA: 021-05/09-03/39                                                                                  PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-2                                                                           GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 7. srpnja 2010.                                                                              Lovro Krstulović, dr. stom.