Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“ na okoliš

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članaka 3., 4. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), te Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“ na okoliš, KLASA: 350-01/18-01/04, URBROJ: 2138/01-02-18-09, od 19. lipnja  2018., gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

O B A V I J E S T
javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“ na okoliš

I.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi mišljenja i prijedloge u svezi navedenog postupka. Mišljenja i prijedlozi mogu se podnositi u roku od 30 dana od dana objave obavijesti na službenim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr.

II.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima mišljenja i prijedloga neće se dostavljati pisani odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

                                                                                                        GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Obavijest možete preuzeti na linku.