Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“

KLASA: 350-01/18-01/04
URBROJ: 2138/01-06/1-18-29
Korčula, 19. prosinca 2018.

Na temelju članka 14. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 10. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“ („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 12/18), Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „EKONOMIJA“

Tekst obavijesti u cijelosti možete pročitati ovdje.

 v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.