Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Dječje igralište Žrnovska Banja“

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 3/14-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćen tekst i 1/16), a u svezi s člankom 20. stavkom 23. Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 71/16, 15/17, 17/17, 27/17)“ i Natječaja za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

O D L U K U

o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Dječje igralište Žrnovska Banja“

Članak 1.

            Daje se suglasnost Ustanovi „Športski objekti Korčula“, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, OIB: 82859924747, za provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište Žrnovska Banja“ u  Žrnovskoj Banji, kao dijelu naselja Žrnovo (Grad Korčula), na način opisan u Prilogu: „Opis projekta/operacija – Dječje igralište Žrnovska Banja“ koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenom  glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 306-02/17-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 8. travnja 2017.

 

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                       Joško Cebalo, dipl. iur.