Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja sa pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule, Usklađenje 1

Na temelju članka 19. i 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 147/15), a u svezi s člankom 97. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2017. godine donijelo

O D L U K U

o donošenju Plana zaštite i spašavanja sa pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule, Usklađenje 1

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanje sa pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule, Usklađenje 1(dalje u tekstu: Plan) koju je izradila ovlaštena tvrtka Alfa-atest d.o.o. iz Splita, oznaka dokumenta: „Studeni 2016.“, nakon što je donesena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Korčule, Usklađenje 1.

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Članak 3.

Plan je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Dio  Plana koji se odnosi na priloge neće se objaviti na web stranici Grada Korčule niti u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 833-01/15-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-21

Korčula, 16. veljače 2017.

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                              Joško Cebalo, dipl. iur.