Odluka o donošenju Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

O D L U K A

o donošenju Akcijskog plana učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule

Članak. 1.

Donosi se Akcijski plan učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule (svibanj 2014.)

Članak 2.

Dokument iz članka 1. ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 310-02/14-02/04

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor