Odluka o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 06/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ 7/09, 8/11, …

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 06/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Odluke o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/03, 3/08, 3/11 i 5/11) sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 04/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA: 350-02/15-11/50, URBROJ: 531-05-15-4, od 6. studenog 2015. godine, Gradsko vijeće je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule

I.

Donosi se Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/03, 3/08, 3/11 i 5/11) radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja (u daljnjem tekstu: Dopuna), koju je izradila tvrtka Grgurević i partneri d.o.o., Savska cesta 19/III, Zagreb, kao stručni izrađivač.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.

Dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule možete preuzeti OVDJE.