Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Korčule

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  4/12, 4/15), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA: 350-02/16-11/46, URBROJ: 531-05-16-6, od 21. studenog 2016. godine, Gradsko vijeće je na 16. sjednici održanoj dana 29. studenog 2016. godine donijelo

ODLUKU O DONOŠENJU
II. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KORČULE

Članak 1.

(1)     Donose se II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule (Službeni Glasnik Grada Korčule 2/03, 3/08, 3/11, 5/11, 10/15), koje je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb, kao stručni izrađivač.

Članak 2.

(1)     Sastavni dio ove odluke je elaborat pod nazivom II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule, a koji se sastoji od:

(a)     tekstualnog dijela elaborata pod nazivom II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – tekstualni dio – provedbene odredbe

(b)     grafičkog dijela elaborata pod nazivom II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – grafički dio – kartografski prikazi

(c)     obveznog priloga (obrazloženja) elaborata pod nazivom II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – obvezni prilog – obrazloženje

(d)     obveznih priloga elaborata pod nazivom II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – obvezni prilozi

(2)     Elaborat II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule u odgovarajućim dijelovima zamjenjuje i dopunjuje elaborat Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule iz Odluke o donošenju Dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčule 10/15) odnosno elaborat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčule 3/11 i 5/11-isp.)

Kompletan tekst Odluke pročitajte OVDJE.